Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:744 · Visa register
Förordning (2021:744) om statsbidrag för kartläggning och validering inom kommunal vuxenutbildning
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2021-06-23
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:58
Ikraft: 2021-08-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för kartläggning och validering inom ramen för yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning. Förordningen är meddelad med stöd av - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 13 §, och - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. 2 § Syftet med statsbidraget är att stimulera utvecklandet av kartläggning och validering inom ramen för yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning för att öka antalet valideringar som genomförs och därigenom förbättra möjligheterna för studerande att genomgå kompletterande utbildning. 3 § Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i den utsträckning det finns tillgång på medel. Bidragsåret börjar den 1 januari. Förutsättningar för statsbidrag 4 § Statsbidrag får lämnas till kommuner som i samverkan med andra kommuner erbjuder studerande som genomgår yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning en sammanhängande insats som består av 1. kartläggning av den studerandes kunskaper och kompetens, och 2. validering. Om det finns särskilda skäl får statsbidrag även lämnas till kommuner som genomför denna typ av sammanhängande insatser utan samverkan med andra. Statsbidrag får bara lämnas till kommuner som har samrått med den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Bidrag får lämnas för kostnaderna för kartläggning och validering. Förordning (2022:58). Ansökan 5 § Ansökan om statsbidraget ges in till Statens skolverk. Beslut 6 § Statens skolverk beslutar om och betalar ut statsbidraget. I ett beslut om att bevilja statsbidraget ska sista dagen för redovisning enligt 9 § anges. Beslutet om att bevilja statsbidraget får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet. Fördelning av statsbidrag 7 § Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag ta hänsyn till i vilken grad den sammanhängande insatsen kan bidra till ökad kvalitet i kartläggningen och valideringen. Uppföljning och redovisning 8 § Statens skolverk ska följa upp 1. hur många kartläggningar och valideringar som statsbidraget har använts till i de olika kommunerna, 2. inom vilka yrkesområden som valideringar har genomförts, 3. hur många personer som påbörjat kompletterande utbildning eller arbete som en följd av en validering, och 4. om det har funnits några hinder för de kommuner som tagit emot statsbidraget att öka antalet valideringar. 9 § Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär. Återbetalning och återkrav 10 § Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om 1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp, 2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för, 3. sådan redovisning som avses i 9 § inte har lämnats, eller 4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag. 11 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller delvis avstå från återkrav. 12 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta. Bemyndigande 13 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Överklagande 14 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.