Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:60 · Visa register
Förordning (2021:60) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2021-02-04
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:722
Ikraft: 2021-02-06 överg.best.
Tidsbegränsad: 2021-10-01
Inledande bestämmelse 1 § I denna förordning finns bestämmelser om undantag från - bestämmelserna om sjukpenning i förebyggande syfte i 27 kap. socialförsäkringsbalken, - bestämmelserna om smittbärarpenning i 46 kap. samma balk, och - bestämmelserna om handläggning i 110 kap. samma balk när det gäller ärenden om sjukpenning i förebyggande syfte och smittbärarpenning. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Rätt till viss sjukpenning i förebyggande syfte 2 § En försäkrad har rätt till sjukpenning i förebyggande syfte utöver vad som anges i 27 kap. 6 § socialförsäkringsbalken om den försäkrade helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas av viruset som orsakar sjukdomen covid-19 med anledning av att han eller hon har 1. en cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling, med undantag för hormonell adjuvant behandling, 2. minst en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (såsom svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen, cerebrovaskulär sjukdom), hypertoni, diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CKD stadium 4 och 5) eller kronisk leversjukdom (med cirrhosutveckling eller leverförfettning), som ensam eller i kombination har sådan svårighetsgrad som innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19, 3. diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 eller däröver, 4. en neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen, 5. binjurebarkssvikt, 6. genomgått transplantation med fortgående immunmodulerande behandling, 7. immunbristtillstånd såsom vid svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd såsom extrem undervikt och långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten, 8. intellektuell funktionsnedsättning som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19, 9. kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet, 10. trisomi 21 (Downs syndrom), 11. schizofreni eller bipolär sjukdom, eller 12. ett ovanligt hälsotillstånd där den enskildes tillstånd och symptombild ökar risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19. Som villkor för att sjukpenning enligt första stycket ska lämnas gäller att det av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten framgår att försäkrade som avses i första stycket behöver avstå från förvärvsarbete utanför hemmet och att, för den del som ersättning lämnas för, - den försäkrade inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet, och - arbetsgivaren inte har erbjudit den försäkrade andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller det i övrigt inte har gått att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen, så att ur smittskyddssynpunkt lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika spridning av sjukdomen covid-19. Förordning (2021:389). 3 § Den försäkrades arbetsförmåga ska anses nedsatt för samma tid som villkoren i 2 § andra stycket är uppfyllda. 4 § Följande bestämmelser i 27 kap. socialförsäkringsbalken ska inte tillämpas på sjukpenning som lämnas med stöd av denna förordning: - 19 § om ersättningsnivåer, - 20-24, 36 och 37 §§ om förmånstiden, - 26 § om sjukperiod, och - 46-50 §§ om bedömningen av arbetsförmågans nedsättning. Sjukpenning med stöd av denna förordning ska vidare lämnas utan avdrag för sådan karens som avses i 27 kap. 27 och 27 a §§ socialförsäkringsbalken. Inget avdrag för karens ska heller göras för den första dagen i en ersättningsperiod för den som betalar egenavgift och som gjort anmälan om karenstid på 1 dag enligt 27 kap. 29 § samma balk. Rätt till viss smittbärarpenning 5 § En försäkrad har rätt till smittbärarpenning utöver vad som anges i 46 kap. 5 § socialförsäkringsbalken om den försäkrade helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att han eller hon smittar en närstående med viruset som orsakar sjukdomen covid-19, i de fall den närstående 1. uppfyller något av villkoren i 2 § första stycket 1-12 eller är 70 år eller äldre, och 2. är 18 år eller äldre och är försäkrad enligt bestämmelserna i 4-7 kap. socialförsäkringsbalken. För rätt till smittbärarpenning krävs därutöver att 1. villkoren i 2 § andra stycket är uppfyllda, och 2. den försäkrade under den kalendermånad han eller hon har avstått från förvärvsarbete enligt första stycket har arbetat som personlig assistent i minst 80 timmar åt en närstående som är beviljad personlig assistans enligt 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller åt en närstående som är beviljad assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, eller 3. den försäkrade under den kalendermånad han eller hon har avstått från förvärvsarbete enligt första stycket har beviljats närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken för vård av den närstående. Smittbärarpenning enligt första stycket lämnas inte till den som är personlig assistent för tid när assistansersättning inte lämnas enligt 51 kap. 5 § socialförsäkringsbalken. Sådan smittbärarpenning lämnas inte heller till en försäkrad för tid som den närstående får sluten vård vid en vårdinrättning. Förordning (2021:389). 6 § Med närstående enligt 5 § avses make, sambo, barn, förälder och syskon samt deras makar, sambor och barn. Den närstående ska leva i hushållsgemenskap med den försäkrade som avses i 5 § första och andra styckena. 7 § Smittbärarpenning enligt 5 § lämnas för den tid som den försäkrade skulle ha förvärvsarbetat utöver den tid som han eller hon arbetar som personlig assistent åt den närstående eller vårdar den närstående enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken. 8 § Med smittbärare avses, utöver vad som anges i 46 kap. 3 § socialförsäkringsbalken, sådan försäkrad som uppfyller villkoren för rätt till smittbärarpenning enligt 5 § och som är försäkrad för sjukpenning. 9 § Följande bestämmelser i 46 kap. socialförsäkringsbalken ska inte tillämpas på smittbärarpenning som lämnas med stöd av denna förordning: - 8 § när det gäller sjukpenning i samband med 70-årsdagen, - 9 § om rehabiliteringsåtgärder, - 11 § om förmånsnivåer och förvärvsarbete, och - 15-17 §§ om den som inte är försäkrad för sjukpenning. Gemensamma bestämmelser 10 § Ersättning som har beviljats enligt 2 och 5 §§ lämnas med högst - 810 kronor per dag för hel förmån, - 608 kronor per dag vid tre fjärdedels förmån, - 405 kronor per dag vid halv förmån, och - 203 kronor per dag vid en fjärdedels förmån. Vid beräkningen av sjukpenningens och smittbärarpenningens storlek ska hel förmån motsvara ett heltidsarbete. 11 § Ersättning som har beviljats enligt 2 och 5 §§ lämnas för sju dagar per vecka. För rätt till ersättning krävs inte att den försäkrade har en sjukpenninggrundande inkomst. Samordning med andra förmåner 12 § Om sjukpenning enligt 27 eller 28 a kap. socialförsäkringsbalken har beviljats, lämnas inte sjukpenning enligt 2 § för samma tid. 13 § Om smittbärarpenning enligt 46 kap. socialförsäkringsbalken har beviljats, lämnas inte smittbärarpenning enligt 5 § för samma tid. Handläggning av ärenden 14 § I en ansökan om sjukpenning enligt 2 § ska sökanden genom ett läkarintyg visa att han eller hon uppfyller något av villkoren i 2 § första stycket 1-12. I ansökan ska sökanden även lämna uppgifter om att han eller hon inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och inte har erbjudits andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen. Uppgifterna ska lämnas på heder och samvete. Förordning (2021:389). 15 § I en ansökan om smittbärarpenning enligt 5 § ska sökanden lämna uppgifter om att han eller hon inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och inte har erbjudits andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen. Av ansökan ska det också framgå att den närstående är 18 år eller äldre och om sådana förhållanden föreligger som enligt 5 § tredje stycket innebär att smittbärarpenning inte kan lämnas. Uppgifterna ska lämnas på heder och samvete. Om ansökan avser en närstående som inte har fyllt 70 år och som har en diagnos eller ett tillstånd som avses i 2 § första stycket, ska sökanden genom ett läkarintyg eller läkarutlåtande även visa att den närstående uppfyller något av villkoren i 2 § första stycket 1-12. Förordning (2021:389). Undantag från bestämmelse om ansökan om smittbärarpenning 16 § När det gäller ansökan om smittbärarpenning som grundas på ett beslut eller förhållande som avses i 46 kap. 5 § första stycket socialförsäkringsbalken med anledning av sjukdomen covid-19, ska bestämmelsen i 110 kap. 24 § samma balk inte tillämpas. Detsamma gäller ansökan om resekostnadsersättning enligt 46 kap. 20 § socialförsäkringsbalken med anledning av sjukdomen covid-19. Första stycket gäller endast när det är fråga om beslut eller andra åtgärder för smittskydd. Förordning (2021:389). Bemyndigande 17 § Försäkringskassan får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 2021:60 1. Denna förordning träder i kraft den 6 februari 2021. 2. Bestämmelserna i 1-15 och 17 §§ tillämpas dock på ersättning som avser tid från och med den 1 januari 2021. 3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av april 2021. 4. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för sjukpenning i förebyggande syfte och smittbärarpenning som avser tid före utgången av september 2021. Förordning (2021:722). 2021:197 1. Denna förordning träder i kraft den 13 mars 2021. 2. Bestämmelserna i 2, 5, 14 och 15 §§ i den nya lydelsen tillämpas dock på ersättning som avser tid från och med den 1 januari 2021. 2021:389 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2021. 2. Bestämmelserna i 2, 5, 14 och 15 §§ i den nya lydelsen tillämpas dock på ersättning som avser tid från och med den 1 januari 2021. 3. Om bestämmelserna i 2 § första stycket 2 eller 7 i den nya lydelsen begränsar den sökandes rätt till ersättning i förhållande till den äldre lydelsen ska dock den äldre lydelsen tillämpas för ersättning som avser tid till utgången av juni 2021. 4. Bestämmelsen i 16 § i den nya lydelsen tillämpas även på ansökningar som har kommit in till Försäkringskassan före ikraftträdandet.