Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:565 · Visa register
Förordning (2021:565) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad: 2021-06-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:1306
Ikraft: 2021-08-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149 av den 20 juni 2019 om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten, om ändring av förordningarna (EG) nr 883/2004, (EU) nr 492/2011 och (EU) 2016/589 och om upphävande av beslut (EU) 2016/344. Förordningen gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Allmän behörighet att samverka med Europeiska arbetsmyndigheten 2 § En myndighet får inom sitt verksamhetsområde vidta de åtgärder som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149. Åtgärder som följer av artikel 7.1 om samarbete och utbyte av information mellan medlemsstaterna och artiklarna 8 och 9 om samordnade och gemensamma inspektioner i förordningen, får endast vidtas av de myndigheter som anges i 3 och 4 §§. För åtgärder som följer av artikel 13 om medling i samma förordning gäller 6 §. Samarbete och utbyte av information 3 § De myndigheter som anges i 1-6 får inom de angivna uppdragen vidta de åtgärder som följer av artikel 7.1 om samarbete och utbyte av information mellan medlemsstaterna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149: 1. Arbetsförmedlingen, som nationellt samordningskontor enligt 7 § 2 förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen, 2. Arbetsmiljöverket, som förbindelsekontor och behörig myndighet enligt 24 och 26 §§ lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, 3. Kommerskollegium, som kontaktpunkt enligt 9 § 12 förordningen (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium, 4. Kronofogdemyndigheten, som behörig myndighet enligt 2 § lagen (2016:1231) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering, 5. Regeringskansliet (Socialdepartementet), som behörig myndighet enligt artikel 1 m i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, och 6. Transportstyrelsen, som a) behörig myndighet enligt 1 kap. 6 § yrkestrafiklagen (2012:210) och 1 kap. 4 § yrkestrafikförordningen (2012:237), b) samordnande organ enligt 7 kap. 6 § andra stycket och 14 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m., c) behörig myndighet enligt 8 kap. 1 § förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m., d) ansvarig för att lämna bistånd och information enligt 8 kap. 4 § förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m., e) ansvarig för att lämna bistånd och information enligt 10 § förordningen (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete, och f) nationell kontaktpunkt enligt 1 kap. 7 a § första stycket vägtrafikdataförordningen (2019:382). Förordning (2021:1306). Inspektioner 4 § De myndigheter som anges i 1 och 2 får inom de angivna uppdragen vidta de åtgärder och ingå de överenskommelser som följer av artiklarna 8 och 9 om samordnade och gemensamma inspektioner i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149: 1. Arbetsmiljöverket, som behörig myndighet enligt 26 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, och 2. Transportstyrelsen, som samordnande organ enligt 7 kap. 6 § andra stycket och 14 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. Dessa myndigheter ska även fullgöra de skyldigheter som följer av artiklarna. Behörigheten enligt första stycket omfattar inte internationella överenskommelser som kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan. Förordning (2021:1306). 5 § Innan en myndighet som anges i 4 § första stycket 1 och 2 ingår en inspektionsöverenskommelse ska den inhämta synpunkter från andra berörda myndigheter. Myndigheten ska, i förekommande fall, samordna deltagandet av andra myndigheter vid en inspektion. I det fall personal från en utländsk myndighet eller från Europeiska arbetsmyndigheten närvarar vid en inspektion gör de det som observatörer. Medling 6 § En myndighet får inom sitt verksamhetsområde vidta de åtgärder som följer av artikel 13 om medling i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149 och ska fullgöra de skyldigheter som följer av artikeln. Endast Regeringskansliet (Socialdepartementet) får vidta åtgärder och ska fullgöra skyldigheter enligt första stycket i de delar ett ärende om medling rör de unionsrättsakter om samordning av de sociala trygghetssystemen som anges i artikel 1.4 c i förordningen.