Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:555 · Visa register
Förordning (2021:555) med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2021-06-10
Ikraft: 2021-06-28
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/881 av den 17 april 2019 om Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013 (cybersäkerhetsakten). Förordningen (EU) 2019/881 benämns i denna förordning EU:s cybersäkerhetsakt. Förordningen innehåller också bestämmelser i anslutning till lagen (2021:553) med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt. 2 § Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering 3 § Försvarets materielverk är nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering enligt lagen (2021:553) med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt. 4 § Försvarets materielverk är nationell representant enligt artikel 62.2 i EU:s cybersäkerhetsakt. 5 § Vid Försvarets materielverk finns ett ackrediterat organ för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 60.2 i EU:s cybersäkerhetsakt. 6 § Det ackrediterade organet för bedömning av överensstämmelse vid Försvarets materielverk är inte underställt myndighetschefen när det bedriver verksamhet enligt EU:s cybersäkerhetsakt. Verkställighet av sanktionsavgifter 7 § Om betalningsansvaret har upphävts genom ett beslut som fått laga kraft, ska sanktionsavgiften betalas tillbaka. För sanktionsavgift som betalas tillbaka betalas även ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) för tiden från den dag då avgiften betalades till och med den dag den betalas tillbaka.