Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:511 · Visa register
Förordning (2021:511) om Transportstyrelsens olycksdatabas
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB US
Utfärdad: 2021-06-03
Ikraft: 2021-07-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2021:319) om Transportstyrelsens olycksdatabas. 2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Databasens innehåll 3 § Personuppgifter får behandlas i databasen enligt 8 § lagen om Transportstyrelsens olycksdatabas, om uppgifterna avser 1. personnummer eller annat identifieringsnummer, kön, ålder eller nationalitet, 2. personskador, vårdförlopp och tidpunkter för vårdrelaterade händelser, 3. alkohol- eller drogpåverkan eller misstanke om sådan påverkan, 4. tid och plats för olyckan, typ av trafikant, händelseförlopp vid olyckan och omständigheter av betydelse för olyckans uppkomst, och 5. fordon, körkort och andra behörigheter. Utöver det som anges i första stycket får uppgifter om inrapporterande aktörers diarienummer och liknande uppgifter som behövs av administrativa skäl behandlas. Uppgiftslämnande 4 § Transportstyrelsen får, efter att ha gett Socialstyrelsen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om hur och inom vilka tidsfrister uppgifter enligt 10 § lagen (2021:319) om Transportstyrelsens olycksdatabas ska lämnas. 5 § Transportstyrelsen får, efter att ha gett Polismyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om hur och inom vilka tidsfrister uppgifter enligt 11 § lagen (2021:319) om Transportstyrelsens olycksdatabas ska lämnas. 6 § Transportstyrelsen får, efter att ha gett Kustbevakningen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om hur och inom vilka tidsfrister uppgifter enligt 12 § lagen (2021:319) om Transportstyrelsens olycksdatabas ska lämnas. Ersättning 7 § Transportstyrelsen ska betala ersättning till en vårdgivare för rapportering av uppgifter till databasen enligt 10 § lagen (2021:319) om Transportstyrelsens olycksdatabas. Ersättningen ska baseras på det antal rapporter som vårdgivaren lämnat. 8 § Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om ersättning enligt 7 §. Direktåtkomst 9 § Transportstyrelsen får besluta att medge direktåtkomst till personuppgifter enligt 15 § lagen (2021:319) om Transportstyrelsens olycksdatabas. Ett sådant beslut får förenas med villkor i fråga om behörighet och säkerhet hos mottagaren. Ett medgivande till direktåtkomst får återtas om det inte längre finns förutsättningar för det eller om det finns någon annan särskild anledning att återta det. 10 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om omfattningen av direktåtkomst samt om behörighet och säkerhet vid sådan åtkomst. Om föreskrifterna påverkar Polismyndigheten i egenskap av mottagare, ska Polismyndigheten ges tillfälle att yttra sig innan föreskrifterna meddelas.