Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:316 · Visa register
Förordning (2021:316) om statsbidrag till huvudmän för förskoleklasser och grundskolor med socioekonomiska utmaningar
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2021-04-29
Ikraft: 2021-06-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas till huvudmän inom skolväsendet för åtgärder för förbättrad arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor för lärare i skolenheter med förskoleklass eller grundskola med socioekonomiska utmaningar. Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel. 3 § Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsår). Bidragsåret börjar den 1 juli. Bidragsram Vilka skolenheter som ska ingå när bidragsramen bestäms 4 § Statsbidrag lämnas till huvudmän som har minst en skolenhet med förskoleklass eller grundskola som 1. har minst 50 elever, 2. är belägen i en kommun a) med minst 200 000 invånare varav minst 200 000 invånare i den största tätorten, b) där minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en storstad eller storstadsnära kommun, eller c) med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största tätorten, och 3. tillhör de 150 skolenheter med förskoleklass eller grundskola som omfattas av 1 och 2 och som har svårast förutsättningar med beaktande av elevernas socioekonomiska bakgrund. Statens skolverk beslutar för två bidragsår åt gången vilka skolenheter som omfattas av första stycket. När bidragsramen bestäms 5 § Statens skolverk ska för varje bidragsår besluta en bidragsram för varje huvudman som har minst en skolenhet som omfattas av 4 §. Hur bidragsramen beräknas 6 § Bidragsramen ska fastställas till ett belopp som motsvarar samma andel av tillgängliga medel som antalet elever vid den eller de av huvudmannens skolenheter som omfattas av 4 § utgör av det sammanlagda antalet elever vid samtliga sådana skolenheter i landet. 7 § Elevantalet ska beräknas som ett genomsnitt av antalet elever vid skolenheten under de tre läsåren närmast före det bidragsår som det vid fastställandet av bidragsramen finns tillgängliga uppgifter för eller, om huvudmannen inte har bedrivit verksamhet under minst denna tid, under den period som huvudmannen har bedrivit verksamheten. Om skolenheten inte har haft några elever under det läsår närmast före det bidragsår som det vid fastställandet av bidragsramen finns tillgängliga uppgifter för, ska dock ingen bidragsram beslutas. Hur tilldelade medel ska användas 8 § Huvudmannen ska använda tilldelade medel för sådana insatser som avses i 1 § vid den eller de av huvudmannens skolenheter som omfattas av 4 §. Rekvisition och utbetalning 9 § Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter rekvisition två gånger per bidragsår. Uppföljning och redovisningsskyldighet 10 § Statens skolverk ska följa upp att statsbidraget har använts i enlighet med bestämmelserna i denna förordning. Uppföljning ska göras i enlighet med en risk- och väsentlighetsanalys. Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet lämna en redovisning av hur bidraget har använts. 11 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska till Statens skolverk 1. redovisa de åtgärder som huvudmannen har använt de tilldelade medlen för, och 2. lämna sådan ekonomisk och annan redovisning som myndigheten begär. Bidragsmottagare är skyldiga att medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som beslutas av den myndighet som har fått regeringens uppdrag att följa upp hur statsbidraget har använts. Återbetalningsskyldighet 12 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om 1. statsbidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp, 2. statsbidraget inte har använts för avsett ändamål, eller 3. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 11 §. Statens skolverk ska besluta att kräva tillbaka ett bidrag om en huvudman är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning. 13 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta. Bemyndigande 14 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Överklagande 15 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2021:316 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2021. 2. I stället för vad som anges i 3 § om bidragsår ska det första bidragsåret omfatta perioden 1 juni-31 december 2021 och det andra bidragsåret omfatta perioden 1 januari-30 juni 2022.