Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:12 · Visa register
Förordning (2021:12) om vissa bidrag ur viltvårdsfonden
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2021-01-07
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1372
Ikraft: 2021-02-15
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om vissa bidrag ur viltvårdsfonden. Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel. 2 § Förordningen är meddelad med stöd av 41 § jaktlagen (1987:259). Syfte 3 § Syftet med bidrag enligt denna förordning är att främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen (1987:259). Ord och uttryck i förordningen 4 § I denna förordning avses med bidragsår: tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december, viltvård: åtgärder som är förenliga med 4 § jaktlagen (1987:259), organisationsbidrag: bidrag som ges i förhållande till organisationens medlemsantal, geografiska spridning och aktivitetsnivå, och verksamhetsbidrag: bidrag som ges till stöd för en specifik verksamhet efter särskild prövning och som är förenat med resultatkrav. Krav på en organisation som söker bidrag 5 § Bidrag får ges endast till en ideell organisation som 1. är en juridisk person som i sin verksamhet bidrar till att främja a) jakt, och b) annan viltvård eller andra liknande ändamål som är förenliga med jaktlagen (1987:259), 2. är riksomfattande med a) ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst fem län, eller b) en verksamhet som är av intresse för hela samhället och inte endast lokalt, 3. har bedrivit verksamhet under minst tre år före ansökan om bidrag, 4. är självständig och demokratiskt uppbyggd, 5. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering, 6. i fråga om medlemskap är öppen för alla människor, och 7. har uppfyllt kravet på sådan redovisning som avses i 20 § om bidrag har getts tidigare år. Förordning (2022:1372). Ansökan om bidrag 6 § En ansökan om bidrag ska göras skriftligen och ges in till Naturvårdsverket senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer. 7 § En ansökan om bidrag ska innehålla 1. den sökande organisationens stadgar eller urkund, 2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda organisationen, 3. i förekommande fall, verksamhets- och förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse för närmast föregående räkenskapsår, 4. i fråga om verksamhetsbidrag, uppgifter om vilka aktiviteter ansökan avser, vad som är ändamålet med aktiviteterna och hur verksamheten ska bedrivas, och 5. uppgift om huruvida sökanden ansökt om eller beviljats annat statligt organisationsbidrag. 8 § Den som söker bidrag ska lämna de ytterligare handlingar eller uppgifter som Naturvårdsverket behöver för att kunna pröva ansökan. Förutsättningar för bidrag 9 § Organisationsbidrag får inte ges till den som har fått ett annat statligt organisationsbidrag för samma bidragsår. 10 § Har upphävts genom förordning (2022:1372). 11 § Bidrag får inte finansiera ekonomisk verksamhet. 12 § Bidrag får inte ges till den som 1. har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller 2. är i likvidation eller försatt i konkurs. Beslut om bidrag 13 § Naturvårdsverket prövar frågor om bidrag enligt denna förordning. Bidrag ges som organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidrag får även ges för enskilda projekt. 14 § Naturvårdsverket får prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla syftet med bidraget enligt 3 §. Om den som ansöker om bidrag har lämnat en sådan redovisning som avses i 20 § för tidigare lämnade bidrag, ska även det som framgår av den redovisningen beaktas när ansökan bedöms. 15 § Ett beslut om bidrag ska avse ett visst bidragsår. Organisationsbidrag får beviljas för högst tre år i taget. Ett beslut om bidrag får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet. 16 § Av ett beslut om verksamhetsbidrag ska det framgå vilket resultat som bidraget är avsett för. Utbetalning av bidrag 17 § Om Naturvårdsverket beslutar att ge bidrag, ska Naturvårdsverket bestämma bidragets storlek och besluta om utbetalning. 18 § Ett bidragsbelopp får betalas ut i förskott vid flera tillfällen under bidragsåret i enlighet med vad Naturvårdsverket bestämmer. Bidraget betalas ut av Kammarkollegiet. 19 § Naturvårdsverket får besluta att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 22 §. Redovisning 20 § Den som har fått ett bidrag ska i en ekonomisk redovisning redogöra för vad bidragsmedlen har använts till. Om bidraget är ett verksamhetsbidrag, ska redovisningen också innehålla en redogörelse för vad som har gjorts och vilka resultat som har uppnåtts. Redovisningen ska i övrigt innehålla uppgifter som Naturvårdsverket behöver för uppföljning. Till redovisningen ska det bifogas ett intyg från organisationens revisor. Av intyget ska det framgå att revisorn har granskat redovisningen. Intyget ska också innehålla revisorns redogörelse för de iakttagelser som revisorn har gjort. Om bidraget uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara en auktoriserad eller godkänd revisor. Redovisningen och revisorns intyg ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 1 april året efter det år då bidraget betalades ut. 21 § Naturvårdsverket ska senast den 31 maj varje år lämna en sammanfattande redogörelse till regeringen för vilka som fått bidrag, med vilka belopp, vad bidragen har använts till och en bedömning av på vilket sätt bidragens ändamål har uppnåtts samt, när det är möjligt, en bedömning av de samlade bidragens effekter i förhållande till syftet med bidragen. Förordning (2022:1372). Återbetalning och återkrav 22 § Den som har fått ett bidrag är återbetalningsskyldig om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har getts felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidraget av något annat skäl har getts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. mottagaren inte lämnar en sådan redovisning som avses i 20 §, 4. bidraget inte används för det ändamål som det har getts för, eller 5. villkoren i beslutet inte har följts. 23 § Om den som fått ett bidrag är återbetalningsskyldig enligt 22 §, ska Naturvårdsverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl får Naturvårdsverket sätta ned kravet på återbetalning helt eller delvis. 24 § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 23 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Om det finns särskilda skäl får Naturvårdsverket besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis. Överklagande och verkställighet 25 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Naturvårdsverkets beslut enligt 19 § får dock inte överklagas. 26 § Beslut enligt denna förordning gäller omedelbart. Bemyndigande 27 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.