Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:1195 · Visa register
Förordning (2021:1195) om ansökan om stöd för vissa åtgärder från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 2021-12-09
Ikraft: 2021-12-23
Författningen har upphävts genom: SFS 2022:1461
Upphävd: 2022-11-30
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som syftar till att möjliggöra för vissa myndigheter att ansöka om stöd i form av ekonomiskt bidrag för åtgärden kontroll och tillsyn av fiske - stöd till ansvarsmyndigheter och åtgärden datainsamling för den gemensamma fiskeripolitiken. Åtgärderna omfattas av prioriteringen främjande av ett hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser (prioritering 1) i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1139 av den 7 juli 2021 om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden och om ändring av förordning (EU) 2017/1004 (Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondsförordningen). 2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Ord och uttryck i förordningen 3 § Med stöd för åtgärden kontroll och tillsyn av fiske - stöd till ansvarsmyndigheter avses i denna förordning stöd till Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen för 1. digitalisering av uppgiftslämnandet från fisket och validering av kontrolldata, saluföring och handel med tredjeland, 2. anpassning av it-stöd för inspektion och sjöövervakning, 3. anpassning av verksamhetssystem för tillträde, kvotförvaltning, överträdelsehantering och informationsdelning, 4. anpassning av teknisk infrastruktur för fiskerikontroll, 5. kompetensutveckling och vägledning, 6. utveckling och genomförande av ny kontrollteknik och metodik, 7. operativt genomförande av EU-gemensamma inspektionsinsatser inom ramen för specifika kontroll- och inspektionsprogram, 8. uppgradering av it-system för att möjliggöra informationsutbyte mellan svenska myndigheter, 9. inköp av mindre båtar och obemannade farkoster för kontrollverksamhet, 10. modernisering av befintliga patrullfordon, 11. tillhandahållande av övervaknings- och kommunikationstjänster, eller 12. kontroll- och inspektionsverksamhet. 4 § Med stöd för åtgärden datainsamling för den gemensamma fiskeripolitiken avses i denna förordning stöd till Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges lantbruksuniversitet och Jordbruksverket för insamling, förvaltning och användning av data i enlighet med artikel 23 i Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondsförordningen och genomförandet av det svenska datainsamlingsprogrammet. Ansökan om stöd 5 § Ansökan om stöd för åtgärden kontroll och tillsyn av fiske - stöd till ansvarsmyndigheter och åtgärden datainsamling för den gemensamma fiskeripolitiken ska lämnas in till Jordbruksverket. Bemyndiganden 6 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om 1. ansökningsförfarandet när det gäller stöd för åtgärden kontroll och tillsyn av fiske - stöd till ansvarsmyndigheter och åtgärden datainsamling för den gemensamma fiskeripolitiken, och 2. innehållet i ansökan om sådant stöd.