Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:995 · Visa register
Förordning (2021:995) om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad: 2021-11-03
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om länsstyrelsernas regionala arbete med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § Vid varje länsstyrelse ska det finnas en särskild samordningsfunktion för frågor om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. 3 § Länsstyrelserna ska genom samordningsfunktionen stödja och bidra till 1. framtagandet och genomförandet av regionala sektorsövergripande strategier och handlingsplaner, 2. införandet av effektiva metoder, arbetssätt och kunskapsstöd i regionala och lokala verksamheter, 3. samarbetet på lokal, regional och nationell nivå, och 4. utbildning och kompetensutveckling i länet. 4 § Länsstyrelserna ska i sitt arbete samverka med kommuner och regioner samt andra berörda myndigheter och aktörer. Arbetet ska vara kunskapsbaserat och samordnat med den verksamhet som bedrivs vid myndigheter på nationell nivå. 5 § Länsstyrelserna ska årligen senast den 1 mars lämna en redovisning till Jämställdhetsmyndigheten, med kopia till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet), av det arbete som samordningsfunktionen har utfört inom respektive län. I rapporten ska länsstyrelserna särskilt redovisa en bedömning av vilka resultat och effekter som har uppnåtts, en analys av utvecklingen av arbetet i länet samt regionala och lokala behov av stöd på området. Länsstyrelsen ska samråda med Jämställdhetsmyndigheten om vilken redovisning som behövs. Övergångsbestämmelser 2021:995 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022. 2. Redovisningen enligt 5 § första stycket ska första gången lämnas senast den 1 mars 2023.