Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:313 · Visa register
Förordning (2021:313) om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2021-04-29
Ikraft: 2021-06-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till regioner och kommuner för insatser som bidrar till att främja ett hållbart arbetsliv för personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer. Statsbidrag får lämnas till regioner och kommuner för insatser enligt första stycket inom verksamheter som bedrivs i regionens eller kommunens regi eller där skötseln har överlämnats till en juridisk person enligt 10 kap. 1 § kommunallagen (2017:725). Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § Syftet med statsbidraget är att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personal inom verksamhet enligt 1 § genom att regionen eller kommunen ges möjlighet att pröva förebyggande insatser avseende arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller. 3 § Med hälso- och sjukvårdsverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som en region eller en kommun ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168). Med socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer avses i denna förordning sådan omsorg om äldre personer som en kommun ansvarar för enligt socialtjänstlagen (2001:453). 4 § Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. Förutsättningar för statsbidrag 5 § Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas till regioner och kommuner för att främja ett hållbart arbetsliv inom verksamheter som anges i 1 §. Bidrag får lämnas för kostnader avseende projekt som innebär att verksamheten prövar nya eller vidareutvecklar befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller för att långsiktigt stärka arbetsmiljön. 6 § Bidrag lämnas endast för projekt som påbörjas efter det att ansökan om bidrag kommit in till Socialstyrelsen. 7 § Bidraget får inte finansiera ordinarie verksamhet inom den egna organisationen. Bidraget får dock lämnas för vissa kostnader för administration av den verksamhet som bidrag lämnas för samt för kostnader som Socialstyrelsen har för granskning av den ekonomiska redovisningen och sammanfattande redogörelsen enligt 13 §. Ansökan och beslut 8 § En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ska ges in till Socialstyrelsen senast den dag som myndigheten bestämmer. 9 § En ansökan om bidrag ska innehålla 1. en beskrivning av det eller de projekt som bidraget ska användas till inklusive en beskrivning av målsättning, tidsramar för genomförande, målgrupp, storleken på verksamhet som projektet omfattar och budget för projektet, 2. en redovisning av hur projektet långsiktigt ska främja ett hållbart arbetsliv för att uppfylla det syfte med bidraget som anges i 2 §, 3. uppgifter om sökt belopp, och 4. de uppgifter i övrigt som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan. Det ska framgå av ansökan hur arbetsgivare och arbetstagare samverkar för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av det eller de projekt som ansökan avser. 10 § Om sökanden inte har lämnat de uppgifter eller handlingar som följer av 9 §, ska sökanden ges tillfälle att inom en viss tid komplettera ansökan. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick. 11 § Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar om bidrag och ge företräde till de ansökningar som bäst bedöms uppfylla det syfte med bidraget som anges i 2 §. Vid prioriteringen mellan inkomna ansökningar får intresset av en geografisk spridning över hela landet beaktas. 12 § I ett beslut om bidrag ska det anges vilka kostnader för projekt enligt 5 § som bidrag lämnas för. Beslutet om bidrag får förenas med villkor som ska framgå av beslutet. I beslutet ska även en sista dag för redovisning enligt 13 § anges. Redovisning 13 § Den som beviljas bidrag ska senast den dag som anges i beslutet lämna en kortfattad ekonomisk redovisning till Socialstyrelsen av det beviljade bidraget och en sammanfattande redogörelse för hur det har använts. Redogörelsen ska även innehålla en sammanfattande bedömning av hur och på vilket sätt projektet har bidragit till att uppfylla det syfte med bidraget som anges i 2 § samt hur projektet kommer att tas om hand inom verksamheten när bidraget upphör. 14 § Socialstyrelsen ska den 30 september varje år lämna en samlad redovisning till regeringen av de bidrag som har betalats ut enligt denna förordning. Av redovisningen ska det framgå 1. vilka bidragsmottagare som har fått bidrag, 2. hur stort bidrag som har betalats ut till varje bidragsmottagare, 3. exempel på vilka typer av insatser som utbetalt bidrag har använts till, och 4. en sammanfattande redogörelse av bidragets användning i förhållande till det syfte med bidraget som anges i 2 §. Återbetalning och återkrav 15 § Den som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om 1. bidraget har beviljats på felaktig grund eller med för högt belopp, 2. bidraget helt eller delvis inte har använts eller inte har använts för de ändamål som det lämnats för, 3. bidragsmottagaren inte har lämnat en sådan redovisning som avses i 13 §, eller 4. bidragsmottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag. 16 § Om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 15 §, ska Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis avstå från återkrav. Bemyndigande 17 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Överklagande 18 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2021:313 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2021. 2. Den första redovisningen enligt 14 § ska lämnas till regeringen den 30 september 2022.