Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:311 · Visa register
Lag (2021:311) om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad: 2021-04-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:601
Ikraft: 2021-06-01
Lagens syfte och tillämpningsområde 1 § Denna lag syftar till att skapa särskilda drivkrafter för elnätsföretag att göra investeringar som ökar kapaciteten i elnätet. Lagen ska tillämpas i fråga om investeringar som en nätkoncessionshavare gör under tillsynsperioderna 2020-2023 och 2024-2027. Ordförklaringar 2 § I denna lag avses med redovisningsenhet den nätverksamhet som omfattas av en viss intäktsram. Övriga ord och uttryck som används i lagen har samma innebörd som i ellagen (1997:857). Särskilt investeringsutrymme 3 § Nätmyndigheten ska efter ansökan av nätkoncessionshavaren besluta om ett särskilt investeringsutrymme för en redovisningsenhet och tillsynsperiod, om 1. intäktsramen för tillsynsperioden 2016-2019 har ökats med tillämpning av 5 kap. 20 § ellagen (1997:857) i dess lydelse före den 1 januari 2019 eller nätkoncessionshavaren fått uppbära ett sådant belopp som avses i 5 kap. 29 § ellagen under tillsynsperioden 2016-2019 enligt ett beslut av nätmyndigheten, och 2. nätkoncessionshavarens intäkter från nätverksamheten under tillsynsperioden 2016-2019 har varit mindre än intäktsramen med tillägg av det belopp som nätmyndigheten kan ha beslutat enligt 5 kap. 29 § ellagen. 4 § En ansökan om särskilt investeringsutrymme ska ges in till nätmyndigheten före utgången av den tillsynsperiod som ansökan avser. Om det hos nätmyndigheten eller allmän förvaltningsdomstol pågår en prövning i fråga om tillämpningen av 5 kap. 29 § ellagen (1997:857) när det gäller ett underskott i förhållande till intäktsramen för tillsynsperioden 2016-2019 får en ansökan, som gäller särskilt investeringsutrymme för tillsynsperioden 2020-2023, inte prövas i sak innan ärendet eller målet har avgjorts och avgörandet har fått laga kraft. 5 § Det särskilda investeringsutrymmet för tillsynsperioden 2020-2023 ska motsvara intäktsramen för tillsynsperioden 2016-2019, i förekommande fall med tillägg av det belopp som nätkoncessionshavaren fått uppbära under tillsynsperioden 2016-2019 enligt ett beslut enligt 5 kap. 29 § ellagen (1997:857), med avdrag för 1. nätkoncessionshavarens intäkter från nätverksamheten under tillsynsperioden 2016-2019, inbegripet belopp som inte ska anses vara intäkter från nätverksamheten enligt 5 kap. 29 § andra stycket ellagen, och 2. belopp som nätkoncessionshavaren under tillsynsperioden 2020-2023 får uppbära från nätverksamheten enligt ett beslut enligt 5 kap. 29 § ellagen. Det särskilda investeringsutrymmet för tillsynsperioden 2024-2027 ska motsvara det särskilda investeringsutrymmet för tillsynsperioden 2020-2023 med avdrag för investeringsbelopp som har ökat intäktsramen för den tillsynsperioden enligt 6 §. Ökning av intäktsramen med ett investeringsbelopp 6 § Om en nätkoncessionshavare har ett särskilt investeringsutrymme för en redovisningsenhet, ska nätmyndigheten vid omprövning enligt 5 kap. 22 § ellagen (1997:857) öka intäktsramen med ett särskilt belopp (investeringsbelopp) för tillsynsperioden efter ansökan av nätkoncessionshavaren. Ökningen får inte överstiga vare sig 1. det särskilda investeringsutrymmet för den tillsynsperiod som omprövningen avser, eller 2. nätkoncessionshavarens investeringar i redovisningsenheten under tillsynsperioden. 7 § En ansökan om ökning av intäktsramen enligt 6 § ska ges in till nätmyndigheten inom tre månader efter utgången av den tillsynsperiod som ansökan avser. 8 § En nätkoncessionshavares samlade investeringsbelopp ska beräknas så att beloppen motsvarar 65 procent av nätkoncessionshavarens investeringar under en tillsynsperiod i samtliga redovisningsenheter med särskilt investeringsutrymme, sedan avdrag gjorts från investeringarna med belopp som motsvarar 1. fyra procent av redovisningsenheternas samlade kapitalbas, och 2. anslutningsavgifter enligt 4 kap. 10 § ellagen (1997:857). Om en nätkoncessionshavare har fler än en redovisningsenhet med särskilt investeringsutrymme, ska investeringsbeloppen fördelas mellan redovisningsenheterna på det sätt som nätkoncessionshavaren anger, i den utsträckning en sådan fördelning är förenlig med 6 § andra stycket. Lag (2022:601). Underskott för tillsynsperioden 2020-2023 9 § Om de samlade intäkterna från en redovisningsenhet med särskilt investeringsutrymme under tillsynsperioden 2020-2023 har varit mindre än intäktsramen med tillägg av det belopp som nätkoncessionshavaren kan ha fått uppbära under tillsynsperioden enligt ett beslut enligt 5 kap. 29 § ellagen (1997:857), ska nätmyndigheten besluta att intäktsramen för tillsynsperioden 2024-2027 ska ökas med ett belopp som motsvarar underskottet. Överlåtelse av nätkoncession 10 § Om en nätkoncessionshavare överlåter en redovisningsenhet, ska 1. det särskilda investeringsutrymme som gäller för enheten fortsätta att gälla efter överlåtelsen, och 2. den nya nätkoncessionshavaren även i övrigt träda i överlåtarens ställe vid tillämpningen av denna lag. Särskilt investeringsutrymme för tillsynsperioden 2024-2027 efter överlåtelse eller gränsändring 11 § Nätmyndigheten ska efter en ansökan enligt 4 § besluta om ett särskilt investeringsutrymme för tillsynsperioden 2024- 2027 för en redovisningsenhet, trots att förutsättningar inte finns enligt 3 §, om 1. redovisningsenhetens kapitalbas under tillsynsperioden 2020-2023 har ökats genom ett förvärv av en nätkoncession eller en ändring av gränserna för en nätkoncession för område, och 2. ett särskilt investeringsutrymme för tillsynsperioden 2020- 2023 har beslutats för den redovisningsenhet vars kapitalbas har minskats som en följd av förvärvet eller gränsändringen. 12 § När nätmyndigheten beslutar om ett särskilt investeringsutrymme för tillsynsperioden 2024-2027 för en redovisningsenhet som berörs av ett beslut enligt 5 kap. 34 eller 36 § ellagen (1997:857) i fråga om fördelning av intäktsramen för tillsynsperioden 2020-2023 ska det särskilda investeringsutrymmet enligt 5 § andra stycket fördelas på samma sätt som intäktsramen. Någon fördelning ska inte göras, om den del av kapitalbasen som överlåtits eller är hänförlig till gränsändringen har liten betydelse för intäktsramens storlek. Bemyndiganden 13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om hur ett särskilt investeringsutrymme och ett investeringsbelopp ska beräknas. 14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för nätkoncessionshavare att i en särskild ordning redovisa vilka investeringar som genomförs i en redovisningsenhet med särskilt investeringsutrymme. Tillsyn 15 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över att nätkoncessionshavare följer föreskrifter som har meddelats med stöd av 14 §. 16 § Den myndighet som avses i 15 § får besluta de förelägganden som behövs för att nätkoncessionshavare ska följa föreskrifter som har meddelats med stöd av 14 §. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Besluts giltighet 17 § Beslut enligt denna lag i frågor om särskilt investeringsutrymme eller ökning av intäktsramen gäller omedelbart. Överklagande 18 § Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.