Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:1000 · Visa register
Förordning (2021:1000) om producentansvar för våtservetter
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2021-11-03
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om ett system för utökat producentansvar för avfallshantering av våtservetter. Syftet med förordningen är att minska nedskräpningen av våtservetter. 2 § Förordningen är meddelad med stöd av - 15 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 21 §, - 15 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 11, 12 och 17-20 §§, - 15 kap. 14 § miljöbalken i fråga om 14-16 och 20 §§, - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 27 §, och - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Ytterligare bestämmelser i andra förordningar 3 § Bestämmelser om nedskräpningsavgifter för våtservetter finns i förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter. Ordförklaringar 4 § Med polymer avses i denna förordning detsamma som i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG. 5 § Med plast avses i denna förordning en polymer som kan användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, oavsett om polymeren har tillförts tillsatser eller andra ämnen. Med plast avses inte en polymer som förekommer naturligt i miljön och som inte har modifierats på kemisk väg. 6 § Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt 1. för in våtservetter till Sverige, 2. tillverkar våtservetter i Sverige, eller 3. från ett annat land än Sverige säljer våtservetter till en slutlig användare i Sverige. 7 § I denna förordning avses med tillhandahålla på den svenska marknaden: att mot betalning eller gratis göra en produkt tillgänglig för distribution, förbrukning eller användning på den svenska marknaden i samband med yrkesmässig verksamhet, släppa ut på den svenska marknaden: att för första gången tillhandahålla en produkt på den svenska marknaden, och vara etablerad i Sverige: att ha hemvist eller säte i Sverige och bedriva en yrkesmässig verksamhet här. 8 § I denna förordning avses med engångsplastprodukt: en produkt som helt eller delvis består av plast och som inte utformats, konstruerats eller släppts ut på den svenska marknaden för att under sin livscykel användas flera gånger genom att återanvändas för samma ändamål som den utformades för, och våtservetter: servetter som 1. är engångsplastprodukter, 2. är våta på förhand, och 3. används för personlig hygien eller i hushåll. 9 § Ord och uttryck i denna förordning har i övrigt samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken. Mål för minskad nedskräpning 10 § I fråga om våtservetter är målet att nedskräpningen utomhus senast 2030 ska vara försumbar. Hur stor nedskräpningen är ska bedömas utifrån de skräpmätningar som Naturvårdsverket utför enligt 31 § förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter. 11 § En producent ska effektivt bidra till att nå målet. 12 § En producent ska tillgängliggöra information om hur målet för nedskräpning uppnås. Informationen ska tillgängliggöras på producentens eller annan lämplig webbplats. Om målet inte uppnås 13 § Om Naturvårdsverket bedömer att det finns risk för att målet för minskad nedskräpning inte uppnås ska myndigheten lämna förslag till regeringen på ändamålsenliga åtgärder. Ombud 14 § En producent som är etablerad i Sverige och säljer våtservetter till ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där producenten inte är etablerad ska utse ett ombud i det landet. Ombudet ska fullgöra det ansvar som producenten har i det landet enligt de nationella bestämmelser som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. 15 § En producent som inte är etablerad i Sverige får utse ett ombud i Sverige. Ombudet ska utses genom en skriftlig fullmakt. Ombudet ska i stället för producenten fullgöra skyldigheterna i denna förordning och förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter i fråga om de produkter som omfattas av ombudets anmälan enligt 16 §. 16 § Ett ombud som har utsetts enligt 15 § ska göra en anmälan till Naturvårdsverket. Anmälan ska innehålla 1. ombudets namn, kontaktuppgifter och person- eller organisationsnummer, 2. en kopia på fullmakten, 3. producentens namn, kontaktuppgifter och skatteregistreringsnummer, och 4. uppgift om vilken produkt som ombudet ska ansvara för. Ombudet ska snarast underrätta Naturvårdsverket om ändringar i fråga om de uppgifter som har lämnats. Skyldighet för producenter att märka produkter 17 § Våtservetter får släppas ut på den svenska marknaden av en producent endast om de är märkta i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2151 av den 17 december 2020 om fastställande av harmoniserade specifikationer för märkning av plastprodukter för engångsbruk som finns förtecknade i del D i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. Märkningen ska vara framträdande, lätt att läsa och outplånlig. Uppgifter till Naturvårdsverket 18 § Den som avser att i egenskap av producent släppa ut våtservetter på den svenska marknaden ska före utsläppandet anmäla det till Naturvårdsverket. Anmälan ska innehålla producentens namn, kontaktuppgifter och person- eller organisationsnummer. Producenten ska snarast underrätta Naturvårdsverket om ändringar i fråga om de uppgifter som har lämnats. 19 § /Träder i kraft I:2024-01-01/ En producent ska senast den 31 mars varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket om hur många våtservetter som producenten släppt ut på den svenska marknaden under det närmast föregående kalenderåret. På begäran av Naturvårdsverket ska uppgifterna anges i vikt. 20 § Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas av producenter och producentombud enligt 16, 18 och 19 §§. 21 § /Träder i kraft I:2024-01-01/ En producent ska ha rutiner för internkontroll för att säkerställa kvaliteten på de uppgifter som producenten ska lämna enligt 19 §. Statistik 22 § Uppgifter som lämnas till Naturvårdsverket enligt denna förordning får användas av Naturvårdsverket för att ta fram statistik. Dialog med aktörer 23 § Naturvårdsverket ska se till att relevanta aktörer ges möjlighet att föra en löpande dialog i frågor som har betydelse för producentansvaret. Tillsyn 24 § I 2 kap. 24 § miljötillsynsförordningen (2011:13) finns bestämmelser om tillsyn. Avgifter 25 § I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsynsavgifter. Sanktioner 26 § I förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestämmelser om miljösanktionsavgifter. Bemyndigande att meddela föreskrifter om verkställighet 27 § Naturvårdsverket får meddela 1. närmare föreskrifter om hur de uppgifter som avses i 16, 18 och 19 §§ ska lämnas, och 2. andra föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 2021:1000 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023 i fråga om 18 §, den 1 januari 2024 i fråga om 19 och 21 §§ och i övrigt den 1 januari 2022. 2. Bestämmelsen i 18 § tillämpas från den 1 november 2022 i fråga om produkter som ska släppas ut på marknaden 2023.