Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:879 · Visa register
Förordning med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2020-10-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:296
Ikraft: 2020-12-01 överg.best.
Uppgifter 1 § Myndigheten för press, radio och tv ska verka för yttrandefrihet inom sitt verksamhetsområde och främja möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv. Myndigheten ansvarar för frågor om registrering, tillstånd, avgifter och tillsyn när det gäller tv, ljudradio och videodelningsplattformar, i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller någon annan myndighet. Myndigheten beslutar också i frågor om utgivningsbevis och press- och mediestöd. 2 § Myndigheten har uppgifter enligt 1. lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden, 2. radio- och tv-lagen (2010:696), 3. radio- och tv-förordningen (2020:878), 4. presstödsförordningen (1990:524), 5. mediestödsförordningen (2018:2053), 6. förordningen (2020:716) om statligt stöd för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19, 7. kungörandeförordningen (1977:827), 8. förordningen (1998:32) om standarder för sändning av radio- och tv-signaler, 9. förordningen (2019:1256) om förhandsprövning av tjänster hos public service-företagen, och 10. förordningen (2021:1205) om stöd för tidningsdistribution med anledning av övergången till utdelning av post varannan dag. Myndigheten har även tillsyn över verksamhet enligt 1 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen om det finns utgivningsbevis för verksamheten. Förordning (2023:296). 3 § Myndigheten ska också 1. följa och analysera utvecklingen inom medieområdet och sprida kunskap om den till allmänheten, 2. publicera statistik och annan information om ägande- och branschstruktur, teknik, innehåll och ekonomiska förhållanden inom medieområdet, 3. årligen rapportera till regeringen om den ekonomiska utvecklingen av och förutsättningarna för tidningsdistributionen och övriga väsentliga förändringar inom dagspressen, 4. sprida information om gällande regler och beslut av större vikt eller principiell betydelse till berörda aktörer och till allmänheten, 5. upprätta och föra register över utgivare som har anmälts enligt lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens område, och 6. medverka till samreglering när det gäller frågor om sådana lämpliga åtgärder som leverantörer av videodelningsplattformar ska vidta enligt radio- och tv-lagen (2010:696). 4 § Myndigheten är nationell tillsynsmyndighet enligt artikel 30 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1808. Myndigheten ska delta i den europeiska gruppen av regleringsmyndigheter för audiovisuella medietjänsters (Ergas) arbete. 5 § Myndigheten ska ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i sin verksamhet. Samverkan 6 § Myndigheten ska inför beslut om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv och kommersiell radio samråda med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen i konkurrensfrågor. Myndigheten ska även samråda med Post- och telestyrelsen i frågor om sändningsstandarder. 7 § Myndigheten ska samverka med Myndigheten för tillgängliga medier och Statens medieråd när det gäller uppgiften att följa och analysera utvecklingen inom medieområdet. Myndigheten ska i frågor om ägande- och branschstruktur även samarbeta med Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (Nordicom) vid Göteborgs universitet. 8 § Myndigheten ska i frågor om lämpliga åtgärder som leverantörer av videodelningsplattformar ska vidta enligt radio- och tv-lagen (2010:696) samråda med 1. Konsumentverket när det gäller åtgärder kopplade till audiovisuella kommersiella meddelanden, och 2. Statens medieråd när det gäller åtgärder till skydd av barn och åtgärder som handlar om medie- och informationskunnighet. 9 § Myndigheten ska medverka till informationsutbyte med andra behöriga tillsynsmyndigheter i enlighet med artikel 30a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1808. 10 § Internationellt utbyte och erfarenhetsutbyte med andra svenska myndigheter ska också finnas i myndighetens verksamhet. Ledning 11 § Myndigheten leds av en myndighetschef. 12 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst fem ledamöter. Granskningsnämnden för radio och tv 13 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns granskningsnämnden för radio och tv. Nämnden har den sammansättning, beslutsförhet och de uppgifter och som framgår av radio- och tv-lagen (2010:696) och av denna förordning. 14 § Granskningsnämnden för radio och tv granskar program efter anmälan eller på initiativ av myndigheten. 15 § Granskningen efter anmälan ska främst avse de anmälningar vars prövning bidrar till effektiv kontroll och en god efterlevnad av radio- och tv-lagen (2010:696) och de programrelaterade villkor som kan gälla för tjänsterna. Granskningsnämnden för radio och tv ska alltid pröva anmälningar som berör en enskilds personliga intressen, liknande intressen för företag eller frågor av principiell betydelse. 16 § Med granskningsärende avses i denna förordning ett ärende i vilket granskningsnämnden för radio och tv prövar om den som ansvarar för sändningen eller tillhandahållandet har fullgjort sina skyldigheter enligt radio- och tv-lagen (2010:696) eller de programrelaterade villkor som kan gälla för tjänsten. 17 § Om en anmälan har kommit in till myndigheten senare än tre månader efter det att programmet sändes, ska granskningsnämnden för radio och tv endast granska programmet om det finns särskilda skäl. 18 § Granskningsnämnden för radio och tv får endast pröva frågor om intrång i en enskilds privatliv om den enskilde skriftligen medger det. 19 § Granskningsnämnden för radio och tv får begära in yttranden i granskningsärenden. 20 § En underrättelse om ett beslut i ett granskningsärende ska lämnas till den som har ansvar för sändningen eller tillhandahållandet. 21 § Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta att granskningsärenden som prövas av ordföranden eller en vice ordförande får avgöras utan föredragning. 22 § Granskningsnämnden för radio och tv bedömer årligen i efterhand, utifrån redovisningar från Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB, om bolagen har uppfyllt sina uppdrag enligt villkor i sändningstillstånden, medelsvillkoren och andra beslut av regeringen som meddelats med stöd av radio- och tv-lagen (2010:696). 23 § Granskningsnämnden för radio och tv ansvarar för sina beslut. Granskningsnämnden för radio och tv ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning. 24 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att granskningsnämnden för radio och tv tilldelas resurser för sin verksamhet och för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och redovisas på ett tillförlitligt sätt. Mediestödsnämnden 25 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns mediestödsnämnden. Mediestödsnämnden har de uppgifter som framgår av presstödsförordningen (1990:524), mediestödsförordningen (2018:2053), förordningen (2020:716) om statligt stöd för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 och förordningen (2021:1205) om stöd för tidningsdistribution med anledning av övergången till utdelning av post varannan dag. Förordning (2021:1206). 26 § Mediestödsnämnden består av en ordförande, en vice ordförande och högst tolv andra ledamöter. Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Mediestödsnämnden är beslutsför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Om ett ärende är så brådskande att mediestödsnämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna. Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden. 27 § Mediestödsnämnden ansvarar för sina beslut. Mediestödsnämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning. 28 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att mediestödsnämnden tilldelas resurser för sin verksamhet och för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och redovisas på ett tillförlitligt sätt. Anställningar och uppdrag 29 § Generaldirektören är myndighetschef. Myndighetschefen anställs för en period om sex år, om inte särskilda skäl föranleder en kortare period. Anställningen får förlängas. 30 § Regeringen utser för en bestämd tid ordförande, vice ordförande samt andra ledamöter och ersättare i granskningsnämnden för radio och tv. Nämndens ledamöter ska utses för en period om fyra år, om inte särskilda skäl föranleder en kortare period. För att samtliga ledamöter inte ska utses vid samma tillfälle ska minst tre och högst fyra av ledamöterna utses vartannat år. Om en ledamot slutar innan förordnandet löper ut ska en ny ledamot utses för den tid som återstår av den entledigade ledamotens förordnande. Nämndens ledamöter och ersättare får omförordnas. 31 § Regeringen utser för en bestämd tid ordförande, vice ordförande samt andra ledamöter i mediestödsnämnden. Avgifter 32 § Myndigheten disponerar avgifter som tas ut enligt förordningen (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden. Avgifterna ska täcka de direkta utgifterna för verksamheten när det gäller utgivningsbevis. 33 § Myndigheten disponerar avgifter som tas ut enligt 4 kap. 17 § och 13 kap. 25 § radio- och tv-lagen (2010:696). Undantag från myndighetsförordningen 34 § Myndigheten ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen (2007:515) i fråga om ärenden som beslutas av granskningsnämnden för radio och tv. Övergångsbestämmelser 2020:879 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv. 3. Bestämmelsen i 30 § andra stycket tillämpas första gången vid förordnanden av ledamöter i granskningsnämnden för radio och tv under 2022.