Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:878 · Visa register
Radio- och tv-förordning
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2020-10-29
Ikraft: 2020-12-01
Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till radio- och tv-lagen (2010:696). Begrepp och uttryck som används i förordningen har samma innebörd som i lagen. Behörig myndighet 2 § Myndigheten för press, radio och tv är behörig myndighet vid sådant samarbete mellan myndigheter som avses i 16 kap. 15 och 16 §§ radio- och tv-lagen (2010:696). Kontaktpunkt online 3 § Myndigheten för press, radio och tv ska tillhandahålla en kontaktpunkt online enligt artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1808. Avgifter 4 § Myndigheten för press, radio och tv får enligt 4 kap. 17 § och 13 kap. 25 § radio- och tv-lagen (2010:696) ta ut en avgift av den som hos myndigheten ansöker om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv eller digital kommersiell radio och av den som ansöker om medgivande till överlåtelse av ett sådant tillstånd. En avgift får tas ut med - 45 000 kronor för varje sökt programtjänst vid ansökan om tillstånd, och - 25 000 kronor för ansökan om medgivande till överlåtelse av tillstånd. Avgiften för en ansökan om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv och kommersiell digital radio samt avgiften för en ansökan om medgivande till överlåtelse av ett sådant tillstånd ska betalas in till myndigheten inom den tid som myndigheten beslutar. Bemyndiganden 5 § Myndigheten för press, radio och tv får meddela föreskrifter om följande i radio- och tv-lagen (2010:696): 1. vad som ska ingå i en handlingsplan om ökad tillgänglighet som en leverantör av medietjänster ska upprätta enligt 5 kap. 12 §, 2. undantag från kravet på medgivande från en leverantör av en medietjänst som gäller enligt 8 kap. 17 § första stycket, 3. sådan redovisning av program med europeiskt ursprung som avses i 16 kap. 5 och 6 §§, och 4. sådan redovisning av hur en tjänst har gjorts tillgänglig som avses i 16 kap. 6 a §. 6 § Myndigheten för press, radio och tv får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna i radio- och tv-lagen (2010:696) om ansökningsförfarandet och vad en ansökan ska innehålla när det gäller frågor om tillstånd och överlåtelse av tillstånd att sända tv, sökbar text-tv och analog respektive digital kommersiell radio. 7 § Myndigheten för press, radio och tv får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.