Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:752 · Visa register
Förordning (2020:752) om särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2020-08-20
Ikraft: 2020-09-01 överg.best.
Tidsbegränsad: 2021-09-01
1 § Denna förordning innehåller sådana bestämmelser om beräkning av tandvårdsersättning som avviker från bestämmelserna om ersättningsperioder i 2 kap. 4 § första och tredje styckena lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § En ersättningsperiod som löpte den 1 april 2020 ska den 1 september 2020 ersättas av en ny ersättningsperiod. Detta gäller även om den tidigare ersättningsperioden har löpt ut före den 1 september 2020. Första stycket gäller om 1. patientens sammanlagda kostnader för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som har slutförts under den tidigare ersättningsperioden uppgick till minst 3 000 kronor den 1 april 2020, och 2. det inte har slutförts någon ersättningsberättigande tandvårdsåtgärd på patienten under perioden den 1 april- 31 augusti 2020. 3 § Vid beräkning av tandvårdsersättning ska de kostnader som avses i 2 § andra stycket 1 anses hänförliga till den nya ersättningsperioden. 4 § Den nya ersättningsperioden ska löpa under så många dagar som motsvarar det antal dagar som den 1 april 2020 återstod av den tidigare ersättningsperioden, dock minst 90 dagar. Övergångsbestämmelser 2020:752 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2020. 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av augusti 2021. 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som har slutförts före utgången av augusti 2021.