Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:592 · Visa register
Förordning (2020:592) om extra statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning för 2020
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2020-06-25
Ikraft: 2020-07-28 överg.best.
Tidsbegränsad: 2021-01-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om extra statsbidrag för 2020 för regionalt yrkesvux enligt förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning samt för orienteringskurser och kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som kombineras med regionalt yrkesvux enligt samma förordning. Denna förordning är meddelad med stöd av - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 9 §, och - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Syftet med statsbidraget 2 § Syftet med det extra statsbidraget är att, utöver den ersättning som de samverkande kommunerna har fått eller får enligt förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning, ge kommunerna statsbidrag med de belopp som anges i 4 § för de årsstudieplatser inom utbildning som anges i 1 § första stycket som kommunerna anordnar under bidragsperioden 2020. Förutsättningar för statsbidrag 3 § Extra statsbidrag får lämnas till de samverkande kommuner som för bidragsperioden 2020 har beviljats eller beviljas statsbidrag enligt förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Det extra statsbidraget lämnas med de belopp som anges i 4 § för de platser som kommunerna har åtagit sig eller åtar sig att finansiera under 2020. 4 § Statsbidrag lämnas med samma belopp per årsstudieplats som anges i 24-31 a §§ förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Omfattningen av en årsstudieplats framgår av 2 kap. 2 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Rekvisition och beslut om statsbidrag 5 § De samverkande kommunerna ska senast den dag som Statens skolverk bestämmer lämna de uppgifter till Skolverket som verket begär för att kunna betala ut det extra statsbidraget. 6 § Statens skolverk prövar frågor om och betalar ut statsbidrag enligt denna förordning. Uppföljning och redovisning 7 § Bestämmelserna i 35 och 36 §§ förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning ska tillämpas i fråga om uppföljning och redovisning av extra statsbidrag enligt denna förordning. Återbetalning, återkrav och omfördelning 8 § Bestämmelserna i 37-39 §§ förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning ska tillämpas i fråga om återbetalning, återkrav och omfördelning av extra statsbidrag enligt denna förordning. Bemyndigande 9 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Överklagande 10 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2020:592 1. Denna förordning träder i kraft den 28 juli 2020. 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020. 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för statsbidrag som har beviljats före utgången av 2020.