Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:33 · Visa register
Förordning (2020:33) om skatt på plastbärkassar
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2020-01-30
Ikraft: 2020-03-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2023:808
Upphävd: 2024-11-01 överg.best.
Förordningens tillämpningsområde 1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar. Förordningen är meddelad med stöd av - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 3 §, - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Termer och uttryck 2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar. Föreskrifter 3 § Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar. Godkännanden och anmälningar 4 § Frågor om lagerhållare prövas av Skatteverket. Beslut om godkännande av lagerhållare fattas efter särskild ansökan. 5 § Lagerhållare ska anmäla till Skatteverket om 1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena, 2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller 3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som a) har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande, eller b) efter godkännandet har anmälts till Skatteverket. Former för ansökan 6 § En sådan ansökan som avses i 4 § ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket. Övergångsbestämmelser 2023:808 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2024. 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.