Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:33 · Visa register
Förordning (2020:33) om skatt på plastbärkassar
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2020-01-30
Ikraft: 2020-03-01
Förordningens tillämpningsområde 1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar. Förordningen är meddelad med stöd av - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 3 §, - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Termer och uttryck 2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar. Föreskrifter 3 § Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar. Godkännanden och anmälningar 4 § Frågor om lagerhållare prövas av Skatteverket. Beslut om godkännande av lagerhållare fattas efter särskild ansökan. 5 § Lagerhållare ska anmäla till Skatteverket om 1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena, 2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller 3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som a) har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande, eller b) efter godkännandet har anmälts till Skatteverket. Former för ansökan 6 § En sådan ansökan som avses i 4 § ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket.