Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:202 · Visa register
Lag (2020:202) om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2020-04-03
Ikraft: 2020-04-06 överg.best.
Tidsbegränsad: 2020-07-01
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om särskild beräkning av 1. arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), och 2. löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. 2 § På ersättning som en arbetsgivare utger till en anställd ska ingen annan avgift betalas än ålderspensionsavgiften enligt socialavgiftslagen (2000:980). Första stycket gäller för högst 30 anställda hos arbetsgivaren och endast till den del den avgiftspliktiga ersättningen till den anställde uppgår till högst 25 000 kronor per kalendermånad. 3 § I stället för vad som föreskrivs om särskilda avdrag i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980), ska ersättning som är föremål för särskild beräkning enligt 2 § inte ingå i underlaget för särskilda avdrag. Övergångsbestämmelser 2020:202 1. Denna lag träder i kraft den 6 april 2020. 2. Lagen tillämpas dock på ersättning som utges efter den 29 februari 2020. 3. Lagen upphör att gälla vid utgången av juni 2020. 4. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ersättning som har utgetts under perioden 1 mars 2020-30 juni 2020.