Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:8 · Visa register
Tillkännagivande (2020:8) om tröskelvärden vid offentlig upphandling
Departement: Finansdepartementet OU
Utfärdad: 2020-01-16
Ikraft: 2020-01-21
Upphävd: 2022-03-16
Vid tillämpningen av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1828 av den 30 oktober 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU vad gäller tröskelvärdena för offentlig upphandling av varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten samt för projekttävlingar, 2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1829 av den 30 oktober 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU vad gäller tröskelvärdena för upphandling av varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten samt för projekttävlingar, 3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1827 av den 30 oktober 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU vad gäller tröskelvärdet för koncessioner, 4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1830 av den 30 oktober 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG vad gäller tröskelvärdena för upphandling av varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten, och 5. kommissionens meddelande (2019/C 370/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU och 2009/81/EG. Upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §: Om är och tröskelvärdet upphandlingen tröskelvärdet i kronor avser i euro 1. varu- och 139 000 euro 1 427 377 kronor tjänstekontrakt som tilldelas av centrala upphandlande myndigheter, 2. projekttävlingar som anordnas av sådana myndigheter, eller 3. varukontrakt som tilldelas av sådana myndigheter på försvarsområdet, om kontraktet avser de varor som förtecknas i tillkännagivandet (2016:1227) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 4. varu- och 214 000 euro 2 197 545 kronor tjänstekontrakt som tilldelas av upphandlande myndigheter som inte är centrala upphandlande myndigheter, 5. projekttävlingar som anordnas av sådana myndigheter, eller 6. varukontrakt som tilldelas av centrala upphandlande myndigheter på försvarsområdet, om kontraktet avser varor som inte förtecknas i tillkännagivandet av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 7. byggentreprenad- 5 350 000 euro 54 938 615 kronor kontrakt 8. tjänstekontrakt 750 000 euro 7 701 675 kronor enligt bilaga 2 och bilaga 2 a till lagen om offentlig upphandling Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 2 §: Om är och tröskelvärdet upphandlingen tröskelvärdet i kronor avser i euro tjänstekontrakt 214 000 euro 2 197 545 kronor byggentreprenadkontrakt 5 350 000 euro 54 938 615 kronor Upphandling enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna Följande tröskelvärden gäller vi tillämpning av 5 kap. 1 §: Om är och tröskelvärdet upphandlingen tröskelvärdet i kronor avser i euro varu- och 428 000 euro 4 395 089 kronor tjänstekontrakt samt projekttävlingar byggentreprenadkontrakt 5 350 000 euro 54 938 615 kronor tjänstekontrakt enligt 1 000 000 euro 10 268 900 kronor bilaga 2 till lagen om upphandling inom försörjningssektorerna Upphandling enligt lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §: 5 350 000 euro 54 938 615 kronor Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 1: 428 000 euro 4 395 089 kronor Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 2: 5 350 000 euro 54 938 615 kronor