Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:516 · Visa register
Förordning (2020:516) med kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2020-06-17
Ikraft: 2020-07-12
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning kompletterar - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster, här benämnd EU:s plattformsförordning, och - lagen (2020:514) med kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Ansvarig myndighet 2 § Kommerskollegium ska stödja näringsidkare genom att informera om bestämmelserna i EU:s plattformsförordning och ge praktiskt stöd för tillämpningen av den förordningen. 3 § Kommerskollegium ska kontrollera att EU:s plattformsförordning följs, genom att initiera samråd med en näringsidkare som myndigheten bedömer överträder den förordningen. 4 § Kommerskollegium ska senast den 31 juli vart tredje år rapportera till regeringen (Utrikesdepartementet) om myndighetens arbete enligt 2 och 3 §§. Den första rapporten ska lämnas in senast den 31 juli 2021.