Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:429 · Visa register
Förordning (2020:429) om statsbidrag till ideella organisationer inom området för psykisk hälsa och suicidprevention
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2020-06-04
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Tillämpningsområde och syfte 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till ideella organisationer som bedriver arbete i syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid. Bidraget ska förstärka och komplettera statens, regionernas och kommunernas insatser inom området genom stöd till organisationers arbete med utbildning, information och olika former av socialt stödjande arbete. Bidraget ska även förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompe- tensuppbyggnad. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förutsättningar för statsbidrag 2 § Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell organisation som 1. är en juridisk person som bedriver främjande, förebyggande eller socialt stödjande arbete inom något av de områden som anges i 1 § första stycket, 2. tillhandahåller de insatser som bidrag lämnas för utan kostnad för den enskilde, 3. bedriver riksomfattande verksamhet och riktar sig till utövare på lokal och regional nivå eller bedriver verksamhet av riksintresse, 4. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering, 5. har bedrivit verksamhet inom något av de områden som anges i 1 § första stycket under minst två år, 6. har upprättat en treårsplan där det beskrivs vad organisationen planerar att genomföra under denna period och hur arbetet kommer att följas upp, och 7. utformar sin verksamhet på ett sätt som är kostnadseffektivt och som möjliggör en uppföljning av insatsernas resultat. Bidraget får inte finansiera ekonomisk verksamhet inom den egna organisationen. Bidraget får dock lämnas för vissa kostnader för administration av den verksamhet som bidrag lämnas för och för kostnader som kravet på revisors granskning av bidragsanvändningen enligt 13 § medför. 3 § Statsbidrag får inte lämnas till en ideell organisation som 1. har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, 2. är i likvidation eller försatt i konkurs, eller 3. under samma tidsperiod har fått annat statsbidrag för samma verksamhet som en ansökan enligt denna förordning avser. 4 § Om det finns särskilda skäl får statsbidrag även lämnas till organisationer som inte uppfyller det villkor som anges i 2 § första stycket 5. Vid bedömningen av om bidraget ska lämnas i sådant fall ska behovet av förnyelsearbete inom området där organisationen är verksam särskilt beaktas. Formen för statsbidraget 5 § Statsbidrag lämnas i form av verksamhetsbidrag. Att bidraget även får avse vissa andra kostnader följer av 2 § andra stycket. Handläggning av ansökningar om statsbidrag 6 § Folkhälsomyndigheten prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Folkhälsomyndigheten senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer. 7 § En ansökan om statsbidrag ska innehålla 1. den sökande organisationens stadgar eller stiftelseurkund, 2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda sökanden, 3. i förekommande fall, verksamhets- eller förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse för det närmast föregående räkenskapsåret, 4. uppgifter om vilka insatser ansökan avser, vad som är ändamålet med insatserna och hur verksamheten ska bedrivas, 5. årlig budget för den verksamhet som ansökan avser, och 6. övrig information som behövs för prövningen av ansökan. 8 § Den som ansöker om statsbidrag ska också lämna de andra handlingar och uppgifter som Folkhälsomyndigheten behöver för att pröva ansökan. Beslut och utbetalning 9 § Vid fördelningen av statsbidrag får Folkhälsomyndigheten prioritera mellan inkomna ansökningar som uppfyller förutsättningarna för bidrag enligt 2 § och ge företräde till ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla de syften som anges i 1 § andra stycket. Om den som ansöker om statsbidrag har lämnat en sådan redovisning som avses i 12 § för tidigare lämnade statsbidrag, ska bedömningen av ansökan även göras med beaktande av det som framgår av den redovisningen. 10 § Beslut om statsbidrag får endast avse ett kalenderår. Bidraget ska betalas ut i förskott med en fjärdedel per kvartal. 11 § I ett beslut om statsbidrag ska det anges för vilka ändamål bidraget beviljas. Beslutet får förenas med villkor som ska framgå av beslutet. Redovisning och uppföljning 12 § Bidragsmottagaren ska lämna en slutrapport som innehåller en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen och en redogörelse för hur de har använts till Folkhälsomyndigheten senast den 30 april året efter det att statsbidrag tagits emot. Redovisningen ska göras enligt det formulär som Folkhälsomyndigheten tillhandahåller eller fastställer. Den verksamhet som bidragsmottagaren tar emot statsbidrag för ska redovisas separat från övrig verksamhet inom organisationen. Vid samma tidpunkt som slutrapporten lämnas ska medel som inte har använts betalas tillbaka till Folkhälsomyndigheten. Bidragsmottagaren ska även lämna de uppgifter och handlingar som Folkhälsomyndigheten begär. 13 § En extern, oberoende och kvalificerad revisor ska granska den ekonomiska redovisningen i slutrapporten. Granskningen ska göras enligt standard SNT 4400. Revisorn ska 1. kontrollera att den ekonomiska redovisningen stämmer med bidragsmottagarens bokföring för den period som bidraget omfattar, 2. för respektive budgetpost kontrollera att redovisade kostnader till sin karaktär överensstämmer med budgetpostens benämning, 3. kontrollera att det finns underlag (kvitton eller fakturor) som verifierar kostnaderna, 4. kontrollera att kostnaderna avser den tidsperiod som bidraget omfattar, 5. kontrollera att kostnaderna överensstämmer med den verksamhet som beskrivs i bidragsbeslutet, och 6. för lönerelaterade kostnader kontrollera att a) anställningskontrakt finns för den period som lönekostnaden omfattar, och b) tidrapporter eller annat underlag som styrker nedlagd tid finns avseende den period som lönekostnaderna omfattar. De kostnader som granskas ska uppgå till minst 70 procent av kostnaderna för respektive budgetpost och omfatta ett stickprov på minst 5 verifikationer för respektive budgetpost. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas den ekonomiska redovisningen. 14 § Folkhälsomyndigheten ska årligen senast den 30 september till regeringen lämna en samlad ekonomisk redovisning av de statsbidrag som har lämnats enligt denna förordning. Av redovisningen ska det framgå 1. vem som har fått bidrag, 2. hur stort bidrag som har betalats ut till varje bidragsmottagare, 3. vilka villkor som gäller för vart och ett av bidragen, 4. exempel på vilka typer av insatser som vidtas och på verksamheter som bedöms fungera särskilt väl, och 5. en sammanfattande redogörelse för bidragens användning i förhållande till syftena med bidraget. Hinder mot utbetalning 15 § Folkhälsomyndigheten får besluta att ett beviljat statsbidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om 1. bidragsmottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att bidrag beviljats felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidraget av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och bidragsmottagaren borde ha insett detta, 3. bidraget helt eller delvis inte har använts eller inte har använts för de syften som det lämnats för, 4. bidragsmottagaren inte har lämnat en sådan redovisning som avses i 12 §, eller 5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts. Återbetalning och återkrav 16 § En mottagare av statsbidrag är återbetalningsskyldig om 1. bidragsmottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att bidrag beviljats felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidraget av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och bidragsmottagaren borde ha insett detta, 3. bidraget helt eller delvis inte har använts eller inte har använts för de syften som det har lämnats för, 4. bidragsmottagaren inte har lämnat en sådan redovisning som avses i 12 §, eller 5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts. 17 § Folkhälsomyndigheten får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 16 §. Om det finns särskilda skäl för det får Folkhälsomyndigheten besluta att helt eller delvis efterge kravet. Överklagande 18 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Bemyndigande 19 § Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 2020:429 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020. 2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för kalenderåret 2021.