Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:602 · Visa register
Förordning (2019:602) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2019-10-10
Ikraft: 2019-11-01 överg.best.
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2019:601) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Ord och uttryck i förordningen 2 § Ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2019:601) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen. Ansökan om tvistlösning 3 § När Skatteverket har tagit emot en ansökan om tvistlösning enligt 2 kap. lagen (2019:601) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen, ska Skatteverket inom två månader bekräfta mottagandet till sökanden. Skatteverket ska inom samma tid underrätta utländsk behörig myndighet om att ansökan har tagits emot och om vilket språk som kommer att användas vid Skatteverkets kommunikation under förfarandet. 4 § Skatteverket ska så snart som möjligt underrätta sökanden och utländsk behörig myndighet om beslut enligt 2 kap. 5 § lagen (2019:601) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen. Detsamma gäller när ett förfarande har upphört enligt 6 kap. den lagen. En sådan underrättelse ska innehålla en förklaring till varför förfarandet har upphört. Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse Förlängning av period för ömsesidig överenskommelse 5 § Skatteverket får förlänga tiden för att nå en ömsesidig överenskommelse enligt 3 kap. 6 § första stycket lagen (2019:601) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen med upp till ett år. Skatteverket ska så snart som möjligt underrätta utländsk behörig myndighet om en sådan förlängning. Underrättelsen ska innehålla en förklaring till varför tiden förlängs. Rådgivande kommitté Oberoende personer och ersättare 6 § Skatteverkets utnämnande av oberoende personer för Sveriges räkning enligt 4 kap. 5 § lagen (2019:601) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen ska ske från förteckningen som anges i artikel 9 i rådets direktiv (EU) 2017/1852 av den 10 oktober 2017 om skattetvistlösningsmekanismer i Europeiska unionen (skattetvistlösningsdirektivet), i den ursprungliga lydelsen. För varje oberoende person som utnämns ska myndigheten utnämna en ersättare. Om de behöriga myndigheterna inte har kommit överens om regler för utnämnande av oberoende personer enligt artikel 8.2 i skattetvistlösningsdirektivet, i den ursprungliga lydelsen, ska Skatteverkets utnämnande ske genom lottdragning. 7 § Skatteverket får invända mot en utländsk behörig myndighets utnämning av en oberoende person på de grunder som de behöriga myndigheterna har kommit överens om eller på någon av de grunder som anges i artikel 8.4 i skattetvistlösningsdirektivet, i den ursprungliga lydelsen. 8 § Skatteverket får begära att en utnämnd oberoende person eller ersättare ska uppge omständigheter som kan påverka förtroendet för dennes opartiskhet. Företrädare för Skatteverket 9 § När en rådgivande kommitté inrättas enligt 4 kap. 5 § lagen (2019:601) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen, ska Skatteverket utnämna minst en företrädare för myndigheten. Underrättelse om prövning av en begäran om att utnämna oberoende personer 10 § Skatteverket ska underrätta utländsk behörig myndighet om resultatet av prövningen av en begäran om att utnämna oberoende personer enligt 4 kap. 8 § lagen (2019:601) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen. Undertecknande av arbetsordning 11 § Vid inrättande av en rådgivande kommitté eller en kommitté för alternativ tvistlösning ska Skatteverket underteckna arbetsordningen för kommittén. Tystnadsplikt och sekretess 12 § Skatteverket ska informera sökanden, en annan person som är berörd av tvisten eller en företrädare för någon av dessa personer om innebörden av den tystnadsplikt som avses i 4 kap. 14 § lagen (2019:601) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen. Ömsesidig överenskommelse efter yttrande från en kommitté Inledande av ett förfarande vid ömsesidig överenskommelse på Skatteverkets begäran 13 § Om en rådgivande kommitté har beslutat att en tidigare avvisad begäran om tvistlösning ska godtas, får Skatteverket begära att ett förfarande vid ömsesidig överenskommelse enligt 3 kap. lagen (2019:601) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen ska inledas. Skatteverkets begäran ska ges in till den rådgivande kommittén, sökanden och utländsk behörig myndighet inom 60 dagar från kommitténs beslut. Brister i opartiskhet 14 § Om Skatteverket har beslutat att inte vidta åtgärder för att verkställa en ömsesidig överenskommelse på grund av brister i opartiskhet hos en oberoende person i en rådgivande kommitté eller en medlem i en kommitté för alternativ tvistlösning enligt 5 kap. 6 § första stycket 2 lagen (2019:601) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen, ska Skatteverket meddela sökanden och utländsk behörig myndighet detta. Offentliggörande 15 § Skatteverket får komma överens med utländsk behörig myndighet om att en ömsesidig överenskommelse enligt 5 kap. 2 § lagen (2019:601) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen ska göras tillgänglig för allmänheten på Skatteverkets webbplats (offentliggörande). Ett offentliggörande kräver samtycke från sökanden. 16 § Om inte förutsättningarna för offentliggörande enligt 15 § är uppfyllda, ska Skatteverket offentliggöra en sammanfattning av den ömsesidiga överenskommelsen. Skatteverket ska översända sammanfattningen till sökanden innan den offentliggörs. Sammanfattningen får offentliggöras tidigast 60 dagar efter att sökanden fick del av den. Sökanden får inom denna tid begära att följande uppgifter inte offentliggörs: 1. uppgifter som rör handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, eller 2. uppgifter vars utlämnande skulle strida mot grunderna för rättsordningen (ordre public). 17 § Vid offentliggörande av en sammanfattning ska Skatteverket skicka en kopia till Europeiska kommissionen. Skatteverket ska upplysa sökanden om bestämmelser i skattetvistlösningsdirektivet i vissa fall 18 § Skatteverket ska i samband med att det tar emot en ansökan om tvistlösning enligt 2 kap. lagen (2019:601) om ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen, upplysa sökanden om att 1. bestämmelser om vilket språk en ansökan till en utländsk behörig myndighet ska vara utformad på finns i artikel 3.1 i skattetvistlösningsdirektivet, i den ursprungliga lydelsen, och 2. bestämmelser om att fysiska personer och mindre företag får ge in en ansökan om tvistlösning, ett svar på en begäran om kompletterande uppgifter, en återkallelse av en ansökan om tvistlösning eller en begäran om utnämnande av oberoende personer endast till utländsk behörig myndighet i den medlemsstat där den fysiska personen eller företaget enligt skattelagstiftningen anses höra hemma finns i artikel 17 i skattetvistlösningsdirektivet, i den ursprungliga lydelsen. 19 § Skatteverket ska i samband med att det tar emot en begäran om inrättande av en rådgivande kommitté enligt 4 kap. 2 § lagen (2019:601) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen, upplysa sökanden om att 1. bestämmelser om att en begäran om att utnämna oberoende personer i vissa fall kan ges in till behörig myndighet där den fysiska personen eller företaget enligt skattelagstiftningen hör hemma finns i artikel 7.1 i skatte- tvistlösningsdirektivet, i den ursprungliga lydelsen, och 2. bestämmelser om komplettering av den standardiserade arbetsordningen finns i artikel 11.4 i skattetvistlösningsdirektivet, i den ursprungliga lydelsen. Övergångsbestämmelser 2019:602 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2019. 2. Förordningen tillämpas för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2017 och ska tillämpas på ansökningar om tvistlösning som getts in efter den 30 juni 2019.