Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:474 · Visa register
Förordning (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2019-06-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:1249
Övrigt: Rättelsesida 2019:474 har iakttagits.
Ikraft: 2019-07-23 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer. Insatserna ska huvudsakligen rikta sig till personer som är över 62 år. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2019:782). Syftet med bidraget 2 § Syftet med bidraget är att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre personer. Förutsättningar för statsbidrag 3 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel. 4 § Bidrag får lämnas för 1. att anordna aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans bland äldre personer, 2. att skapa mötesplatser för äldre personer och kontaktytor mellan äldre och yngre personer, och 3. åtgärder som möjliggör att fler äldre personer kan engagera sig ideellt eller delta i verksamheter som anordnas ideellt. Bidrag får även lämnas för andra åtgärder som bidrar till att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre personer. 5 § Bidrag får lämnas till en ideell förening som 1. är självständig och demokratiskt uppbyggd, 2. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering, 3. bedriver verksamhet i Sverige, 4. har bedrivit verksamhet under minst två år före ansökan om bidrag, och 5. är förankrad och verksam på regional eller lokal nivå, är en rikstäckande förening vars verksamhet riktar sig till utövare på regional eller lokal nivå eller är en förening som bedriver verksamhet av riksintresse. Bidrag får även lämnas till en stiftelse som inte är statlig eller kommunal om den saknar vinstsyfte och uppfyller kraven i första stycket 2-5. Statsbidraget lämnas i form av verksamhetsbidrag eller projektbidrag och får även lämnas för vissa kostnader för administration av den verksamhet som bidrag lämnas för. 5 a § Bidrag får inte lämnas till en ideell förening eller stiftelse som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Ärendenas handläggning 6 § Socialstyrelsen prövar frågor om bidrag enligt denna förordning. En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast vid den tidpunkt som styrelsen beslutar. 7 § Den sökande ska lämna de handlingar och uppgifter som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan. Om sökanden inte har lämnat de underlag som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan ska sökanden ges tillfälle att inom en viss tid komplettera ansökan. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick. Fördelning av bidrag 8 § Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 2 § och övriga förutsättningar för statsbidrag enligt denna förordning. Om den som ansöker om bidrag har lämnat en sådan redovisning som avses i 10 § för tidigare lämnade bidrag, ska ansökan bedömas med beaktande av det som framgår av redovisningen. 9 § I ett beslut om bidrag ska det anges för vilka insatser bidraget lämnas. Beslutet om bidrag får förenas med villkor som ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 10 § anges. Redovisning 10 § Den som har beviljats bidrag ska vid den tidpunkt som angetts i beslutet till Socialstyrelsen lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen och en redogörelse för hur de har använts. En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgår till fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd. En mottagare av bidrag är skyldig att på begäran av Socialstyrelsen lämna de ytterligare uppgifter som myndigheten behöver för att granska redovisningen. 11 § Socialstyrelsen ska senast den 30 juni varje år till regeringen lämna en samlad redovisning av de bidrag som har lämnats enligt denna förordning. Av redovisningen ska det framgå vilka som fått bidrag och med hur stort belopp. Vidare ska redovisningen innehålla en sammanfattande redogörelse för statsbidragets användning i förhållande till bidragets syfte. Återbetalning och återkrav 12 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig i följande fall: 1. mottagaren har genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidraget har av något annat skäl lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. bidraget har helt eller delvis inte utnyttjats eller använts för det ändamål som det lämnades för, 4. mottagaren har inte lämnat någon redovisning enligt 10 §, eller 5. villkor i beslutet har inte följts. 13 § Om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 12 § ska Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det får myndigheten besluta att avstå från att kräva tillbaka bidraget helt eller delvis. Bemyndigande 14 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Överklagande 15 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2019:474 1. Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2019. 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2021. 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för statsbidrag som har beviljats före utgången av 2021.