Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:167 · Visa register
Förordning (2019:167) om vissa officiella beteckningar
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad: 2019-03-21
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:930
Ikraft: 2019-05-01
1 § Bestämmelserna i 1 § första och tredje styckena lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar ska också tillämpas i fråga om mellanstatliga organisationers vapen, flaggor, emblem, benämningar eller förkortningar för benämningar i den utsträckning som framgår av bilagan till denna förordning. Avbildningar av vapen, flaggor eller emblem ska publiceras av Patent- och registreringsverket i verkets registreringstidning för varumärken. 2 § Frågor om sådana tillstånd att använda svensk officiell beteckning som avses i mönsterskyddslagen (1970:485) och lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar prövas av 1. Patent- och registreringsverket när det gäller a) statsvapen, statsflaggor eller andra statsemblem, statliga kontroll- eller garantibeteckningar, andra beteckningar som syftar på svenska staten och därigenom ger ett mönster eller ett kännetecken en officiell karaktär, eller b) beteckningar som lätt kan förväxlas med sådana beteckningar som avses i a, 2. berörd länsstyrelse när det gäller landskaps-, läns- eller häradsvapen eller därmed jämförliga vapen, eller beteckningar som lätt kan förväxlas med sådana vapen, och 3. fullmäktige i berörd kommun eller nämnd som kommunfullmäktige bestämmer när det gäller andra kommunala vapen, eller beteckningar som lätt kan förväxlas med sådana vapen. Behörig länsstyrelse i fråga om landskapsvapen är den länsstyrelse som har sitt säte inom landskapet eller länsstyrelsen i det län som innehåller den största delen av landskapet. Innan ärenden om landskapsvapen avgörs ska behörig länsstyrelse samråda med annan länsstyrelse som ärendet rör. 3 § En ansökan om tillstånd som avses i 2 § ska vara skriftlig och innehålla 1. sökandens namn eller företagsnamn och adress, 2. en tydlig uppgift om det mönster eller kännetecken som ansökan avser, 3. uppgift om de varuslag eller tjänster som mönstret eller kännetecknet ska användas för, eller om de förhållanden under vilka statsvapen annars ska användas i näringsverksamhet, och 4. de skäl som sökanden anger som stöd för sin ansökan. Till ansökan ska en tydlig avbildning av mönstret eller känne- tecknet bifogas. 4 § Patent- och registreringsverket ska ta ut en avgift för att pröva en ansökan enligt 2 § 1. Bestämmelserna i 9-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191) och avgiftsklass 3 ska då tillämpas. 5 § På begäran av den myndighet som prövar en ansökan enligt denna förordning ska Riksarkivet yttra sig i ärendet. Ansökan får inte bifallas utan att ett sådant yttrande har inhämtats, om inte ärendet uppenbarligen saknar heraldiskt intresse. För ett yttrande enligt första stycket ska den som har ansökt om tillstånd betala en avgift på 600 kronor i förskott till Riksarkivet. Riksarkivet ska förelägga sökanden att betala avgiften inom en viss tid och i föreläggandet ange att följden av att det inte följs kan bli att ansökan inte tas upp till prövning. Den myndighet som har begärt ett yttrande enligt första stycket ska skicka en kopia av beslutet till Riksarkivet. 6 § Patent- och registreringsverkets och länsstyrelsens beslut får överklagas till regeringen. Bilaga Förteckning över mellanstatliga organisationer som avses i 1 § Organisation Förordnandet i 1 § Anmärkning avser organisationens I de fall då den svenska flagga benämning benämningen inte är skyddad eller eller anges organisationens benämning emblem förkortning på annat språk inom parentes. /Upphör att gälla U:2024-02-01/ Afrikanska organisationen för standardisering (African Organisation for Standardisation) x x Afrikanska petroleumproducenters förening (African Petroleum Producers Association) x Afrikanska regionala organisationen för industriell äganderätt (African Regional Intellectual Property Organization) x x /Träder i kraft I:2024-02-01/ Afrikanska organisationen för standardisering (African Organisation for Standardisation) x x Afrikanska petroleumproducenters förening (African Petroleum Producers' Association) x x Afrikanska regionala organisationen för industriell äganderätt (African Regional Intellectual Property Organization) x x Afrikanska unionen (African Union) x x Afrikas och Madagaskars gemensamma organisation (Afro-Malagasy Common Organization) x x Afrikas och Madagaskars organisation för industriell äganderätt (Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle) x Afrikas organisation för skydd av den intellektuella äganderätten (African Intellectual Property Organization) x x Andinska gemenskapen (Andean Community) x x Arabländernas gemensamma organisation för kommunikationer via satellit (Arab Satellite Communications Organization) x x Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (The Asian Infrastructure Investment Bank) x x Asiatiska utvecklingsbanken (Asian Development Bank) x x Avtalet om bevarande av afro-eurasiska flyttande vattenfåglar (Agreement on the Conservation of African Eurasian Migratory Waterbirds) x x Avtalet om skydd av valar i Svarta havet, Medelhavet och den angränsande delen av Atlanten (Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area) x x Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Waste and their Disposal) x x Basel-, Rotterdam- och Stockholms- konventionerna om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall, om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel och om långlivade organiska föroreningar (Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade and on Persistant Organic Pollutants) x Benelux byrå för immateriell äganderätt (Benelux Organisation for Intellectual Property) x x Benelux formskyddsbyrå (Bureau Benelux des Dessins ou Modèles) x x Benelux varumärkesbyrå (Bureau Benelux des Marques) x x Bioversity International (Bioversity International) x x Centralamerikanska banken för ekonomisk integration (Central American Bank for Economic Integration) x x Centralbanken för västafrikanska stater (Central Bank of West African States) x x De förenade internationella byråerna för skydd av den intellektuella äganderätten (United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property) x x Den internationella fusionsenergiorganisationen (International Fusion Energy Organization) x x Det multilaterala investeringsgarantiorganet (Multilateral Investment Guarantee Agency) x Ekonomiska samarbetet i Asien och Stillahavsområdet (Asia-Pacific Economic Cooperation) x x Enhetliga patentdomstolen (Unified Patent Court) x x Eurasiska ekonomiska gemenskapen (Eurasian Economic Community) x Eurasiska patentorganisationen (Eurasian Patent Organization) x Eureka (Eureka) x x Europacentret för medellånga väderprognoser (European Center for Medium-Range Weather Forecast) x x Europaparlamentet x x Europarådet (Council of Europe) x Europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser x x Europeiska arbetsmiljöbyrån x x Europeiska arbetsmyndigheten x x Europeiska atomenergigemenskapen (European Atomic Energy Community) x x Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (European Bank for Reconstruction and Development) x x Europeiska bankmyndigheten (European Banking Authority) x x Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (European Anti-Fraud Office) x x Europeiska byrån för GNSS x x Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (European Aviation Safety Agency) x x Europeiska centralbanken x x Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk x x Europeiska dataskyddsstyrelsen x x Europeiska energistadgekonferensen (Energy Charter Conference) x x Europeiska fiskerikontrollbyrån x x Europeiska frihandelssammanslutningen x x Europeiska frihandelssammanslutningens domstol (EFTA Court) x Europeiska frihandelssammanslutningens övervakningsmyndighet (EFTA Surveillance Authority) x x Europeiska gemenskapernas kommission (Commission of the European Communities) x x Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån x x Europeiska investeringsbanken x x Europeiska investeringsfonden x x Europeiska jämställdhetsinstitutet x x Europeiska kommissionen (European Commission) x x Europeiska läkemedelsmyndigheten x x Europeiska miljöbyrån x x Europeiska molekylärbiologilaboratoriet (European Molecular Biology Laboratory) x x Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (European Food Safety Authority) x x Europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen/Europeiska sydobservatoriet x x Europeiska organisationen för kärnforskning (European Organization for Nuclear Research) x x Europeisk organisation för säkrare flygtrafiktjänst x x Europeiska organisationen för utnyttjande av meteorologiska satelliter (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) x Europeiska patentorganisationen (European Patent Organisation) x x Europeiska post- och telesammanslutningen (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) x x Europeiska programmet för radionavigation och positionering per satellit, Galileo (Galileo Satellites and Services for Positioning and Radio Navigation) x Europeiska regionkommittén x x Europeiska revisionsrätten x x Europeiska rymdorganisationen (European Space Agency) x x Europeiska rådet x x Europeiska sjösäkerhetsbyrån x x Europeiska skogsinstitutet (European Forest Institute) x x Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (European Union Aviation Safety Agency) x x Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) x x Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå x x Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet x x Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier x x Europeiska unionens järnvägsbyrå x x Europeiska unionens rymdprogrambyrå x x Europeiska unionens råd x x Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (European Securities and Markets Authority) x x Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen x x Europeiska åklagarmyndigheten x x Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar x x Fonden för strukturell konvergens inom Mercosur (Fund for the Structural Convergence of Mercosul) x Förberedande kommissionen för organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar (Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization) x x Förenta nationernas barnfond (United Nations Children's Fund) x x Förenta nationernas befolkningsfond (United Nations Population Fund) x x Förenta nationernas enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) x x Förenta nationernas flyktingkommissariat (United Nations High Commissioner for Refugees) x x Förenta nationernas gemensamma program mot hiv/aids (Joint United Nations programme on HIV/AIDS) x x Förenta nationernas Global Compact (The Global Compact) x x Förenta nationernas hjälporganisation för Palestinaflyktingar (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) x x Förenta nationernas konvention för bekämpning av ökenspridning (United Nations Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa) x x Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (Food and Agriculture Organization of the United Nations) x x Förenta nationernas miljöprogram (United Nations Environment Programme) x x Förenta nationernas organisation för industriell utveckling (United Nations Industrial Development Organization) x x Förenta nationernas organisation för undervisning, vetenskap och kultur (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) x x Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (United Nations Framework Convention on Climate Change) x x Förenta nationernas universitet (United Nations University) x x Gemensamma fonden för råvaror (Common Fund for Commodities) x Gemensamma forskningscentrumet (Joint Research Centre) x Gemensamma marknaden för östra och södra Afrika (Common Market for Eastern and Southern Africa) x x Gemensamma resolutionsnämnden x x Gemenskapens växtsortsmyndighet x x Globala fonden för jordbruksväxternas genetiska diversitet (Global Crop Diversity Trust) x x Haagkonferensen för internationell privaträtt (Hague Conference on Private International Law) x x Högkvarteret för Natos Europakommando (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) x x Institutet för global grön tillväxt (Global Green Growth Institute) x x Interamerikanska investeringsbolaget (Inter-American Investment Corporation) x x Interamerikanska utvecklingsbanken (Inter-American Development Bank) x x Internationella arbetsorganisationen (International Labour Organization) x x Internationella atomenergiorganet (International Atomic Energy Agency) x x Internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court) x x Internationella byrån för mått och vikt (International Bureau of Weights and Measures) x x Internationella centrumet för biläggande av investeringstvister (International Centre for Settlement of Investment Disputes) x x Internationella civila luftfartsorganisationen (International Civil Aviation Organization) x x Internationella Cospas-Sarsat- programmet (International Cospas-Sarsat Programme) x x Internationella domstolen (International Court of Justice) x x Internationella energiorganet (International Energy Agency) x x Internationella finansieringsbolaget (International Finance Corporation) x x Internationella gemensamma kommissionen (International Joint Commission) x Internationella havsrättsdomstolen (International Tribunal for the Law of the Sea) x x Internationella institutet för harmonisering av privaträtten (International Institute for the Unification of Private Law) x x Internationella investeringsbanken (International Investment Bank) x x Internationella islamiska handelsfinansieringsbolaget (International Islamic Trade Finance Corporation) x x Internationella jordbruksutvecklingsfonden (International Fund for Agricultural Development) x x Internationella kriminalpolisorganisationen (International Criminal Police Organization) x x Internationella nätverket för bambu och rotting (International Network for Bamboo and Rattan) x x Internationella olivoljerådet (International Olive Oil Council) x x Internationella organisationen för ekonomiskt, vetenskapligt och tekniskt samarbete på den elektrotekniska industrins område (International Organization for Economic, Scientific and Technical Cooperation in the Field of the Electrotechnical Industry) x x Internationella organisationen för frankofoni (International Organisation of la Francophonie) x x Internationella organisationen för frankofonis institut för energi- och miljö (Institut de l'Energie et de l'Environnement de la Francophonie) x x Internationella organisationen för främjande av rättslig utveckling (International Development Law Organization) x x Internationella organisationen för legal metrologi (International Organization of Legal Metrology) x x Internationella organisationen för migration (International Organization for Migration) x x Internationella organisationen för mobila telekommunikationer via satellit (International Mobile Satellite Organization) x x Internationella organisationen för rymdkommunikation Intersputnik (Intersputnik International Organization of Space Communications) x x Internationella regleringsbanken (Bank for International Settlements) x x Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization) x x Förkortningen IMO skyddas dock inte i förhållande till varumärkes- rättigheter som registrerades före den 24 oktober 1982. Internationella telesatellitorganisationen (International Telecommunications Satellite Organization) x x Internationella teleunionen (International Telecommunication Union) med de särskilda sektorerna för radiokommunikation (Radiocommunication Sector), telekommunikationsstandardisering (Telecommunication Standardization Sector) och utveckling av telekommunikation (Telecommunication Development Sector) x x De särskilda sektorerna är endast skyddade som namn. Internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter (International Union for the Protection of New Plant Varieties) x x Internationella utställningsbyrån (Bureau International des Expositions) x Internationella valutafonden (International Monetary Fund) x x Internationella vetenskapliga och tekniska centrumet (International Science and Technology Center) x x Internationella vinkontoret (Office International de la Vigne et du Vin) x x Internationella vinorganisationen (International Organisation of Vine and Wine) x x Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken, Världsbanken (International Bank for Reconstruction and Development) x x Interparlamentariska unionen (Inter-Parliamentary Union) x x Islamiska utvecklingsbanken (Islamic Development Bank) x x Karibiska gemenskapen (Caribbean Community) x x Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources) x x Kommissionen för kontroll av Interpols register (Commission for the Control of Interpol's Files) x x Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (varumärken och mönster) (Office for Harmonization of the Internal Market [Trademarks and Designs]) x x Konventionen för reglering av handeln med vissa utrotningshotade vilda djur och växter (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) x x Konvention om skydd av flyttande vilda djur (Convention of the Conservation of Migratory Species of Wild Animals) x x Konventionen om skydd för Alperna, Alpkonventionen (Convention sur la Protection des Alpes) x x Konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) x x Konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet (Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage) x Konventionen om våtmarker av internationell betydelse, i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar (Ramsarkonventionen) (Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat [Ramsar, 1971]) x x Kärnenergibyrån (OECD Nuclear Energy Agency) x x Latinamerikanska frihandelssammanslutningen (Latin- American Free Trade Association) x Latinamerikanska integrationssammanslutningen (Latin American Integration Association) x x Makroekonomiska forskningsbyrån för Asean+3 (ASEAN+3 Macroeconomic research office) x x Medelhavsunionen (Union for the Mediterranean) x x Mellanstatliga byrån för informationsbehandling (Intergovernmental Bureau for Informatics) x x Meteorologiska världsorganisationen (World Meteorological Organization) x x Multilaterala samarbetscentrumet för utvecklingsfinansiering (Multilateral Cooperation Center for Development Finance) x x Natos organisation för kommunikation och information (NATO Communications and Information Organisation) x x Nordiska investeringsbanken x x Nordiska ministerrådet (Nordic Council of Ministers) x Nya utvecklingsbanken (New Development Bank) x Nytt partnerskap för Afrikas utveckling (New Partnership for Africa's Development) x x OPEC-fonden för internationell utveckling (The OPEC Fund for International Development) x x Organisationen för bevarandet av laxbestånden i Nordatlanten (North Atlantic Salmon Conservation Organization) x x Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor (Global Water Partnership Organization) x x Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development) x x Organisationen för förbud mot kemiska vapen (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) x x Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete (Organisation for Joint Armament Co-operation) x x Organisationen för industriellt rättsskydd för det engelskspråkiga Afrika (Industrial Property Organization for English-Speaking Africa) x Organisationen för oljeexporterande länder (Organization of the Petroleum Exporting Countries) x Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (Organization for Security and Co-operation in Europe) x x Organisationen för utvecklandet av en europeisk bärraket (European Space Vehicle Launcher Development Organisation) x x Panafrikanska universitet (Pan African University) x x Panamerikanska centrumet för mul- och klövsjuka (Pan American Center for Foot and Mouth Disease) x Panamerikanska hälsoorganisationen (Pan American Health Organization) x x Postunionen mellan Amerika, Spanien och Portugal (Postal Union of the Americas, Spain and Portugal) x x Protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksprodukter (Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products) x x Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (The Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade) x x Rådet för ömsesidigt ekonomiskt bistånd (Council for Mutual Economic Assistance) x x Samväldet (Commonwealth) x Samväldet av portugisiskspråkiga länder (Community of Portuguese Speaking Countries) x x SKA-observatoriet (Square Kilometre Array Observatory) x x Stillahavsgemenskapen (Pacific Community) x x Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants) x x Svartahavsländernas ekonomiska samarbetsorganisation (Organization of the Black Sea Economic Cooperation) x x Svartahavsområdets handels- och utvecklingsbank (Black Sea Trade and Development Bank) x x Sydasiatiska sammanslutningen för regionalt samarbete (South Asian Association for Regional Cooperation) x x Sydostasiatiska nationers förbund (Association of Southeast Asian Nations) x x Världshandelsorganisationen (World Trade Organization) x x Världshälsoorganisationen (World Health Organization) x x Världslivsmedelsprogrammet (World Food Programme) x x Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (World Intellectual Property Organization) x x Världsorganisationen för djurhälsa, även Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (World Organisation for Animal Health/ International Office of Epizootics) x x Världspostföreningen (Universal Postal Union) x x Världstullorganisationen (World Customs Organization) x x Världsturismorganisationen (World Tourism Organization) x x Västafrikanska monetära unionens bankkommission (Commission Bancaire de l'Union Monétaire Ouest Africaine) x Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet och dess Montrealprotokoll om ämnen som bryter ned ozonskiktet (The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer and its Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer) x Östkaribiska staters organisation (Organisation of Eastern Caribbean States) x x Översättningscentrum för Europeiska unionens organ x x Förordning (2023:930).