Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:14 · Visa register
Förordning (2019:14) med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning
Departement: Infrastrukturdepartementet RST US
Utfärdad: 2019-02-14
Ikraft: 2019-03-24
1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap 7 § regeringsformen. 2 § Transportstyrelsen ska pröva frågor som avses i artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den 15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar (EU:s hamntjänstförordning). Transportstyrelsen ska pröva frågor som avses i artikel 18 i EU:s hamntjänstförordning när det gäller beslut eller åtgärder som har fattats eller vidtagits av en hamnledning eller en behörig myndighet. Transportstyrelsen är berörd myndighet enligt artiklarna 11.5, 12.3 och 13.6 i EU:s hamntjänstförordning. 3 § Transportstyrelsen får inhämta skriftligt yttrande från Konkurrensverket för den prövning som avses i 2 § första och andra stycket. 4 § Transportstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av EU:s hamntjänstförordning.