Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:1269 · Visa register
Förordning (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2019-12-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2024:291
Ikraft: 2020-03-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till konstnärer. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Syftet med statsbidraget 2 § Syftet med statsbidraget är att främja yrkesverksamma konstnärers möjligheter att bedriva, fördjupa och utveckla sin konstnärliga verksamhet. I vilka former statsbidrag får lämnas 3 § Statsbidrag får lämnas i form av stipendier, projektbidrag och bidrag för internationellt utbyte. Vem statsbidrag får lämnas till 4 § Statsbidrag får lämnas till en fysisk person. 5 § Statsbidrag får lämnas till en yrkesverksam konstnär som 1. har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige, 2. skriver på eller översätter till svenska, eller 3. vistas tillfälligt i landet inom ramen för ett internationellt utbyte. Förutsättningar för statsbidrag 6 § Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel. 7 § /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Statsbidrag får endast lämnas i enlighet med de bestämmelser som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. 7 § /Träder i kraft I:2024-07-01/ Statsbidrag får endast lämnas i enlighet med kommissionens förordning (EU) 2023/2831 av den 13 december 2023 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Förordning (2024:291). 8 § Statsbidrag får inte lämnas till den vars huvudsakliga sysselsättning är studier. Statsbidrag får inte heller lämnas för genomförandet av utvecklings- eller forskningsprojekt vid statliga universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) eller enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. 9 § Statsbidrag får inte lämnas till den som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Särskilda förutsättningar för stipendier 10 § Arbetsstipendium får lämnas för högst fem år i taget för att ge en konstnär möjlighet att bedriva och fördjupa sin konstnärliga verksamhet. 11 § Långtidsstipendium får lämnas för högst tio år för att ge en konstnär, som under längre tid bedrivit konstnärlig verksamhet av god kvalitet, möjlighet att långsiktigt utveckla sitt konstnärskap. Långtidsstipendium får lämnas endast en gång till samma person. Långtidsstipendium lämnas med ett årligt belopp motsvarande tre prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. 12 § Det får beslutas att ett långtidsstipendium ska upphöra om mottagaren 1. upphör med sin konstnärliga verksamhet, 2. påbörjar en tillsvidareanställning, ett förordnande eller ett uppdrag som avser mer än halvtid, eller 3. får sjukersättning, aktivitetsersättning eller ålderspension enligt socialförsäkringsbalken. Särskilda förutsättningar för projektbidrag 13 § Projektbidrag får lämnas för ett tidsbegränsat och målinriktat projekt som främjar konstnärlig utveckling. Särskilda förutsättningar för bidrag för internationellt utbyte 14 § Bidrag för internationellt utbyte får lämnas för tidsbegränsad medverkan i internationellt utbyte, i Sverige eller i ett annat land, som syftar till att bedriva, fördjupa eller utveckla konstnärlig verksamhet. Ärendenas handläggning 15 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av 1. styrelsen för Sveriges författarfond i fråga om statsbidrag till konstnärer inom litteratur- och ordområdet, och 2. Konstnärsnämnden i fråga om andra konstnärer. 16 § /Upphör att gälla U:2024-07-01/ En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till den myndighet som ska pröva ansökan. Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för prövningen samt en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som den sökande 1. fått under det beskattningsår som ansökan lämnas, 2. fått under de två föregående beskattningsåren, och 3. tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som det stöd som omfattas av ansökan. 16 § /Träder i kraft I:2024-07-01/ En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och lämnas in till den myndighet som ska pröva ansökan. Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för prövningen samt en redogörelse för 1. stöd av mindre betydelse som den sökande fått under den senaste treårsperioden, och 2. stöd som denne tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som det stöd som omfattas av ansökan. Förordning (2024:291). 17 § /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Statsbidrag i form av stipendium och bidrag för internationellt kulturutbyte får lämnas även utan ansökan. Innan ett beslut om statsbidrag utan ansökan fattas ska de uppgifter som behövs för prövningen inhämtas från den som kan komma att beviljas statsbidrag. Det ska även inhämtas en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som den som kan komma att beviljas statsbidrag 1. fått under det beskattningsår som ansökan lämnas, 2. fått under de två föregående beskattningsåren, och 3. tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som det stöd som omfattas av ansökan. 17 § /Träder i kraft I:2024-07-01/ Statsbidrag i form av stipendium och bidrag för internationellt kulturutbyte får lämnas även utan ansökan. Innan ett beslut om statsbidrag utan ansökan fattas ska de uppgifter som behövs för prövningen inhämtas från den som kan komma att beviljas statsbidrag. Det ska även inhämtas en redogörelse för 1. stöd av mindre betydelse som den som kan komma att beviljas statsbidrag fått under den senaste treårsperioden, och 2. stöd som denne tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som det stöd som omfattas av ansökan. Förordning (2024:291). 18 § /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Innan statsbidrag beviljas ska den myndighet som prövar frågan lämna de upplysningar till mottagaren av statsbidraget som framgår av artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. 18 § /Träder i kraft I:2024-07-01/ Innan statsbidrag beviljas ska den myndighet som prövar frågan lämna de upplysningar till mottagaren av statsbidraget som framgår av artikel 7.4 i kommissionens förordning (EU) 2023/2831. Förordning (2024:291). 19 § /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Statsbidrag får inte beviljas förrän det har kontrollerats att det sammanlagda stödet av mindre betydelse inte överskrider det tak som följer av artikel 6.3 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. 19 § /Träder i kraft I:2024-07-01/ Statsbidrag får inte beviljas förrän den kontroll som ska göras enligt artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) 2023/2831 har utförts. Förordning (2024:291). 20 § Vid fördelningen av statsbidrag ska hänsyn tas till konstnärlig kvalitet och den sökandes behov av ekonomiskt stöd. Det ska även eftersträvas att sökande bosatta i olika delar av landet och som är verksamma inom olika genrer och tekniker kommer i fråga vid fördelningen av statsbidrag. 21 § Styrelsen för Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden ska fortlöpande och i lämpliga former samarbeta med varandra i frågor som rör principerna för statsbidrag enligt denna förordning. 22 § Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 23 § anges. Redovisning 23 § Den som har beviljats projektbidrag enligt denna förordning ska till den myndighet som beviljat bidraget redovisa hur medlen har använts och lämna de uppgifter som behövs för uppföljning och utvärdering av bidraget. Beslut om stipendium och bidrag för internationellt utbyte får förenas med villkor om en redovisning, i likhet med den som anges i första stycket. 24 § Om villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts, ska mottagaren av bidraget anmäla det till den myndighet som har beviljat bidraget. Hinder mot utbetalning 25 § Den myndighet som beviljat statsbidraget får besluta att ett beviljat statsbidrag inte ska betalas ut, om det 1. kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter, eller 2. finns grund för återbetalning enligt 26 §. Återbetalning och återkrav 26 § Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för, 4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 23 §, eller 5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts. 27 § Om någon är återbetalningsskyldig enligt 26 §, ska den myndighet som har beviljat statsbidraget besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. 28 § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 27 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. 29 § Om det finns särskilda skäl får den myndighet som beviljat statsbidraget besluta att helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 27 § eller ett krav på ränta enligt 28 §. Bemyndigande 30 § Konstnärsnämnden får, efter att ha gett Styrelsen för Sveriges författarfond tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Överklagande 31 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 25 § får dock inte överklagas. Registerföring 32 § /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Bestämmelser om registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. 32 § /Träder i kraft I:2024-07-01/ Styrelsen för Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden ska registrera de uppgifter som behövs för att det ska vara möjligt att fastställa att de villkor för stöd som anges i kommissionens förordning (EU) 2023/2831 är uppfyllda. Uppgifterna ska bevaras i tio år från den dag då stödet beslutades. Förordning (2024:291). Övergångsbestämmelser 2019:1269 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020. 2. Genom förordningen upphävs a) förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer, och b) förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet. 3. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.