Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:1224 · Visa register
Förordning (2019:1224) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering
Departement: Finansdepartementet V
Utfärdad: 2019-12-05
Ikraft: 2020-02-01
1 § Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla den information som ska offentliggöras enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402.