Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:12 · Visa register
Förordning (2019:12) om stöd till åtgärder efter skogsbränder i Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 2019-02-07
Ikraft: 2019-03-01 överg.best.
Tidsbegränsad: 2020-01-01
Förordningens tillämpningsområde 1 § Stöd enligt denna förordning får lämnas för kostnader för vissa åtgärder till följd av skogsbränder i Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län sommaren 2018. Stöd får lämnas i mån av tillgång på medel. 2 § Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 3 § Stöd får endast lämnas i enlighet med 1. de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, eller 2. de villkor och till sådana åtgärder som anges i kapitel I och i artikel 50 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. 4 § Med upparbetning avses i denna förordning att virket avverkas och tillreds till avsett sortiment. Med energived avses brandskadat virke som upparbetas för energiproduktion. Med sågtimmer avses brandskadat virke som upparbetas för annat än energiproduktion. Stöd för omhändertagande av virke 5 § Stöd får lämnas till fastighetsägare för upparbetning och transport av sågtimmer och energived. Stöd för upparbetning och transport av sågtimmer får lämnas med högst 20 kronor per kubikmeter fast mått under bark (m3 fub). Stöd för upparbetning och transport av energived får lämnas med högst 50 kronor per kubikmeter fast mått under bark (m3 fub). Stöd för reparation och förstärkning av enskilda vägar 6 § Stöd får lämnas till väghållare för skäliga kostnader för att reparera och förstärka enskilda vägar i syfte att förebygga körskador till följd av transport av virke från ett brandskadat område. 7 § Vid prövningen av om stöd ska ges ska en bedömning göras över var behoven är störst. Stöd för gränsutvisning mellan fastigheter 8 § Stöd får lämnas till fastighetsägare för att visa ut den befintliga fastighetsgränsen i syfte att underlätta avverkningen av brandskadat virke. Stöd till sådan gränsutvisning mellan fastigheter får lämnas med högst 3 000 kronor per kilometer. Stöd för lagringsplatser, omlastningsplatser och sanering 9 § Stöd får lämnas för skäliga kostnader för att inrätta, anpassa och återställa lagrings- och omlastningsplatser för att kunna omhänderta sågtimmer och energived. Stöd får även lämnas för kostnader för att sanera industrin efter bearbetning av sågtimmer. Stöd enligt första stycket får lämnas med högst 50 procent av stödberättigande utgifter. Ansökan och beslut 10 § Skogsstyrelsen prövar frågor om stöd enligt 5, 8 och 9 §§. 11 § Trafikverket prövar frågor om stöd enligt 6 §. Vid prövningen ska verket, om det finns skäl för det, samråda med Skogsstyrelsen. 12 § En ansökan om stöd ska vara skriftlig och lämnas in till den myndighet som ska pröva frågan om stöd (stödmyndigheten). Ansökan ska ha kommit in till stödmyndigheten senast den 1 november 2019. Lägsta belopp för utbetalning av stöd är 5 000 kronor. 13 § En ansökan ska, om inte stödmyndigheten i det enskilda fallet medger något annat, lämnas enligt formulär som fastställs av respektive stödmyndighet. 14 § Till en ansökan om stöd enligt 5 § ska det bifogas ett sådant mätbesked som avses i Skogsstyrelsens föreskrifter (2014:11) om virkesmätning, eller motsvarande dokumentation. 15 § Till en ansökan om stöd enligt 6 och 9 §§ ska det bifogas fakturor för material och utfört arbete, eller motsvarande dokumentation. 16 § Utöver vad som sägs i 14 och 15 §§ ska sökanden lämna de uppgifter och de underlag som stödmyndigheten behöver för att kunna pröva ansökan om stöd. 17 § Ett villkor för stöd är att mottagaren inte redan har fått eller kunnat få någon annan ekonomisk ersättning för åtgärderna. Stödmottagaren ska informera stödmyndigheten om han eller hon, efter ett beslut om stöd enligt denna förordning, har fått någon annan ekonomisk ersättning för samma kostnad som stödbeslutet grundar sig på. 18 § Beslut om stöd enligt denna förordning får förenas med villkor. 19 § En ansökan om stöd enligt förordning (EU) nr 1407/2013 ska innehålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget 1. fått under det beskattningsår som ansökan lämnas, 2. fått under de två föregående beskattningsåren, och 3. tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som det stöd som omfattas av ansökan. 20 § Ett stöd till företag enligt förordning (EU) nr 1407/2013 får inte beviljas förrän den kontroll som föreskrivs i artikel 6.3 har genomförts. 21 § Innan stöd till ett företag beviljas enligt förordning (EU) nr 1407/2013 ska stödmyndigheten lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 6.1. Tillsyn, återbetalning och återkrav 22 § Stödmyndigheten ska utöva tillsyn över att det stöd som lämnats används för det syfte som stödmottagaren angett och att villkor för stödet följs. En stödmottagare ska, på stödmyndighetens begäran, lämna de uppgifter som behövs för uppföljning eller utvärdering av den åtgärd som stöd har lämnats för. 23 § En stödmottagare är återbetalningsskyldig om 1. den som har ansökt om eller beviljats stöd genom att lämna oriktiga uppgifter har orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp, 2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. ett villkor för stödet inte har följts, eller 4. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för det ändamål som det har beviljats för. 24 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 23 § ska stödmyndigheten besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl får stödmyndigheten sätta ned kravet på återbetalning helt eller delvis. 25 § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 24 § inte betalas i rätt tid, ska ränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Om det finns särskilda skäl får stödmyndigheten besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis. Övrigt 26 § Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. 27 § Skogsstyrelsens och Trafikverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. 28 § Skogsstyrelsen och Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 2019:12 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2019. 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av december 2019. 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före utgången av december 2019.