Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:1176 · Visa register
Förordning (2019:1176) om undantag från prövning av oredlighet i forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2019-11-28
Ikraft: 2020-01-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om vissa undantag från lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Undantagen gäller forskningshuvudmän som bedriver forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området. Förordningen är meddelad med stöd av 3 § andra stycket samma lag. Ord och uttryck som används i förordningen har samma innebörd som i lagen. 2 § Forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området ska undantas från 6-14 och 21 §§ lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning om forskningen innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre enligt 2 kap. 5 § säkerhetsskyddslagen (2018:585). För sådan forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området som bedrivs inom ramen för ett avtal med en annan stat eller mellanfolklig organisation gäller undantaget i första stycket om forskningen innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt 2 kap. 5 § säkerhetsskyddslagen (2018:585). 3 § Om en forskningshuvudman som bedriver forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området bedömer att förutsättningarna för undantag i 2 § är uppfyllda ska handlingarna i ett ärende om misstänkt oredlighet i forskning inte lämnas över till den särskilda nämnden för prövning. När ett ärende som avser misstänkt oredlighet i forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området inleds direkt hos nämnden enligt 7 § andra stycket 2 eller 3 lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning ska nämnden begära in ett yttrande från den aktuella forskningshuvudmannen. Om forskningshuvudmannen bedömer att förutsättningarna för undantag är uppfyllda ska ärendet hos nämnden avslutas utan prövning i sak. 4 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.