Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:111 · Visa register
Förordning (2019:111) om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar
Departement: Justitiedepartementet L7
Utfärdad: 2019-03-07
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:1295
Ikraft: 2019-03-30
Tidsbegränsad: 2021-01-01
1 § I denna förordning finns föreskrifter om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (EU). 2 § Denna förordning är meddelad med stöd av - 2 kap. 9 § utlänningslagen (2005:716) i fråga om 4-6 §§, och - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. 3 § De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i utlänningslagen (2005:716). Med brittisk medborgare avses i denna förordning medborgare i Förenade kungariket. Med Förenade kungarikets utträde ur EU avses i denna förordning att landet lämnar EU utan ett utträdesavtal. Med familjemedlem avses i denna förordning en utlänning som har eller har haft sådan familjeanknytning som anges i 3 a kap. 2 § första stycket utlänningslagen till en brittisk medborgare, om utlänningen har följt med eller i Sverige anslutit sig till den brittiska medborgaren före Förenade kungarikets utträde ur EU. Förordning (2019:1295). 4 § En utlänning som är brittisk medborgare och som dagen före Förenade kungarikets utträde ur EU hade uppehållsrätt i Sverige behöver inte ha uppehålls- eller arbetstillstånd för att vistas och arbeta i Sverige. Undantaget gäller så länge utlänningen uppfyller de villkor för uppehållsrätt som gäller för en EES-medborgare enligt 3 a kap. 3 eller 5 a § utlänningslagen (2005:716). 5 § En familjemedlem som dagen före Förenade kungarikets utträde ur EU hade uppehållsrätt i Sverige behöver inte ha uppehålls- eller arbetstillstånd för att vistas och arbeta i Sverige. Undantaget gäller så länge familjemedlemmen uppfyller de villkor för uppehållsrätt som gäller för en familjemedlem till en EES-medborgare enligt 3 a kap. 4 eller 5 b-5 d §§ utlänningslagen (2005:716). Ett barn till en utlänning som omfattas av undantaget i 4 eller 6 § första stycket, eller ett barn till en sådan utlännings make eller sambo, omfattas av undantaget i första stycket även om barnet inte hade uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige dagen före Förenade kungarikets utträde ur EU. 6 § En utlänning som är brittisk medborgare och som dagen före Förenade kungarikets utträde ur EU hade permanent uppehållsrätt i Sverige behöver inte ha uppehålls- eller arbetstillstånd för att vistas och arbeta i Sverige. Undantaget upphör att gälla om utlänningen vistats utanför Sverige i mer än två på varandra följande år. Första stycket gäller på motsvarande sätt för en familjemedlem som dagen före Förenade kungarikets utträde ur EU hade permanent uppehållsrätt i Sverige. 7 § På begäran av en utlänning som är brittisk medborgare och som är undantagen från kravet på uppehållstillstånd enligt denna förordning utfärdar Migrationsverket bevis om undantag från kravet på uppehållstillstånd. Beviset ska utfärdas snarast möjligt och föras in i utlänningens pass. Beslut enligt första stycket får inte överklagas.