Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:67 · Visa register
Tillkännagivande (2019:67) av de EU-bestämmelser som djurskyddslagen (2018:1192) kompletterar
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 2019-02-21
Ikraft: 2019-03-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2019:720
Upphävd: 2019-11-22
Grundförordningar som djurskyddslagen kompletterar i de delar de innehåller bestämmelser om djurskydd eller djurskyddskontroll 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. 2. Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97. 3. Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning. Grundförordningar som djurskyddslagen kompletterar i de delar som anges i det följande 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, - avsnitt II, punkt 2 f i bilaga II, - avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga III, - avsnitt I, kapitel II, punkt 1 a andra meningen, 1 b och 1 c första meningen i bilaga III, - avsnitt I, kapitel IV, punkt 1 i bilaga III, - avsnitt I, kapitel IV, punkt 5 i bilaga III, i den del bestämmelsen gäller instruktioner om djurskydd, - avsnitt I, kapitel IV, punkt 6 i bilaga III, - avsnitt II, kapitel I, punkt 1 i bilaga III, - avsnitt II, kapitel IV, punkt 2 i bilaga III, i den del bestämmelsen gäller instruktioner om djurskydd, - avsnitt II, kapitel IV, punkt 4 i bilaga III. 5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, - artikel 4, när det gäller offentlig kontroll av djurskyddsbestämmelser, - artikel 5.1 c och 5.3 d, - avsnitt I, kapitel II, B, punkt 2 a i bilaga I, - avsnitt I, kapitel II, C i bilaga I, - avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd, - avsnitt II, kapitel IV i bilaga I, - avsnitt III, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd, - avsnitt III, kapitel II, punkt 2 a i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd, - avsnitt IV, kapitel IV, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd, - avsnitt IV, kapitel V, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd, - avsnitt IV, kapitel VII, A, punkt 3 b i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djurskydd. 6. Artikel 18.1 c och d samt artikel 18.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter.