Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:470 · Visa register
Förordning (2019:470) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2019-06-19
Ikraft: 2019-06-20
Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet. Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Syftet med statsbidraget 2 § Syftet med statsbidraget är att främja den kommunala kulturskolans möjligheter att erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga uttryckssätt. Syftet är också att främja den kommunala kulturskolans möjligheter att erbjuda såväl fördjupning som bredd i undervisningen med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar. Förutsättningar för statsbidrag 3 § Statsbidrag får lämnas till en kommun som bedriver kulturskoleverksamhet för att 1. bredda och utveckla kulturskolans utbud, 2. erbjuda elever möjligheter till fördjupad undervisning, 3. genomföra särskilda insatser för att nå nya målgrupper, 4. genomföra särskilda insatser för barn och unga med funktionsnedsättning, 5. genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i områden med socioekonomiska utmaningar eller i glesbygd, eller 6. på annat sätt bidra till att uppfylla syftet med statsbidraget. Statsbidrag får även lämnas till en kommun som till följd av att den har vidtagit kvalitetshöjande åtgärder i verksamheten har en hög elevavgift och ser ett behov av att sänka avgiften. Med hög elevavgift avses en avgift som motsvarar eller överstiger den genomsnittliga elevavgiften vid landets samtliga kommunala kulturskolor. Ärendenas handläggning 4 § Statens kulturråd prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. 5 § En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig. Kommunen ska lämna de handlingar och uppgifter till Statens kulturråd som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan. Redovisning 6 § En kommun som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska vid den tidpunkt som anges i beslutet lämna en redovisning till Statens kulturråd av hur de mottagna medlen har använts. Kommunen ska samtidigt redovisa vilket resultat som har uppnåtts i förhållande till det syfte som bidraget har beviljats för. 7 § Statens kulturråd ska i samband med att myndigheten lämnar in sin årsredovisning till regeringen även lämna en redogörelse för vad statsbidragen har använts till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets resultat i förhållande till syftet med bidragen. Återbetalning och återkrav 8 § En kommun som har tagit emot ett statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om 1. sådana uppgifter som avses i 6 § inte har lämnats, eller 2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats för det syfte som det har lämnats för. Statens kulturråd ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om kommunen är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskilda skäl för det, får Statens kulturråd besluta att avstå från att kräva tillbaka bidraget helt eller delvis. Bemyndigande 9 § Statens kulturråd får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Överklagande 10 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.