Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:1223 · Visa register
Förordning (2019:1223) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning
Departement: Finansdepartementet V
Utfärdad: 2019-12-05
Ikraft: 2020-02-01
1 § Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla den information som ska offentliggöras enligt artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365.