Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:1176 · Visa register
Förordning (2019:1176) om undantag från prövning av oredlighet i forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2019-11-28
Ikraft: 2020-01-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om vissa undantag från lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Undantagen gäller forskningshuvudmän som bedriver forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området. Förordningen är meddelad med stöd av 3 § andra stycket samma lag. Ord och uttryck som används i förordningen har samma innebörd som i lagen. 2 § Forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området ska undantas från 6-14 och 21 §§ lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning om forskningen innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre enligt 2 kap. 5 § säkerhetsskyddslagen (2018:585). För sådan forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området som bedrivs inom ramen för ett avtal med en annan stat eller mellanfolklig organisation gäller undantaget i första stycket om forskningen innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt 2 kap. 5 § säkerhetsskyddslagen (2018:585). 3 § Om en forskningshuvudman som bedriver forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området bedömer att förutsättningarna för undantag i 2 § är uppfyllda ska handlingarna i ett ärende om misstänkt oredlighet i forskning inte lämnas över till den särskilda nämnden för prövning. När ett ärende som avser misstänkt oredlighet i forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området inleds direkt hos nämnden enligt 7 § andra stycket 2 eller 3 lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning ska nämnden begära in ett yttrande från den aktuella forskningshuvudmannen. Om forskningshuvudmannen bedömer att förutsättningarna för undantag är uppfyllda ska ärendet hos nämnden avslutas utan prövning i sak. 4 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.