Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:740 · Visa register
Luftvårdsförordning (2018:740)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2018-05-31
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om Naturvårdsverkets och andra berörda myndigheters arbete med program, inventering, prognostisering, övervakning och rapportering för vård av utomhusluften. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Ordförklaring 2 § Med direktiv (EU) 2016/2284 avses i denna förordning Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG och om upphävande av direktiv 2001/81/EG, i den ursprungliga lydelsen. Förslag till luftvårdsprogram 3 § Naturvårdsverket ska ta fram de förslag i fråga om nationellt luftvårdsprogram som behövs enligt artikel 6 i direktiv (EU) 2016/2284. Ett sådant förslag ska lämnas till regeringen senast den 1 februari vart fjärde år. 4 § Om den utsläppsinventering eller de utsläppsprognoser som senast har gjorts enligt 9 § visar att det finns risk att Sveriges åtaganden enligt artikel 4 i direktiv (EU) 2016/2284 inte uppfylls, ska Naturvårdsverket ta fram förslag till uppdatering av luftvårdsprogrammet. Förslaget till uppdatering ska lämnas till regeringen inom 15 månader från det att inventeringen eller prognoserna lämnades till Europeiska kommissionen. 5 § Boverket, Kemikalieinspektionen, Sjöfartsverket, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Trafikverket, Transportstyrelsen och andra berörda myndigheter ska inom sina verksamhetsområden ta fram de uppgifter som behövs för förslagen. Uppgifterna ska lämnas till Naturvårdsverket. En länsstyrelse behöver dock endast lämna uppgifter som finns tillgängliga hos länsstyrelsen. 6 § Bestämmelser om kommunernas skyldigheter att följa och kontrollera miljökvalitetsnormer samt vid behov upprätta ett åtgärdsprogram och informera Naturvårdsverket om programmet finns i 5 kap. miljöbalken och i luftkvalitetsförordningen (2010:477). 7 § Innan Naturvårdsverket lämnar ett förslag till luftvårdsprogram eller en uppdatering av ett program till regeringen, ska verket ge berörda myndigheter, kommuner, offentliga samverkansorgan och luftvårdsförbund, andra berörda aktörer samt allmänheten tillfälle att lämna synpunkter. I fråga om allmänheten ska möjligheten att lämna synpunkter uppfylla kravet i artikel 6.5 i direktiv (EU) 2016/2284. Om det är lämpligt ska möjligheten att lämna synpunkter också omfatta myndigheter, aktörer och allmänheten i andra berörda länder. Första stycket gäller inte förslag enligt 4 §, om uppdateringen endast har mindre betydelse. 8 § Bestämmelser om strategiska miljöbedömningar av program finns i 6 kap. miljöbalken och i miljöbedömningsförordningen (2017:966). Utsläppsinventeringar, utsläppsprognoser och inventeringsrapporter 9 § Naturvårdsverket ska genomföra de utsläppsinventeringar och utsläppsprognoser samt upprätta de inventeringsrapporter som krävs enligt artikel 8.1–8.5 och artikel 4.2 tredje stycket i direktiv (EU) 2016/2284. Flexibilitetsbestämmelser 10 § Naturvårdsverket ska underrätta regeringen om verket bedömer att flexibilitetsbestämmelserna i artikel 5.1–5.4 i direktiv (EU) 2016/2284 är tillämpliga och behöver tillämpas. Miljöövervakning av ekosystemeffekter 11 § Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska övervaka ekosystemeffekter enligt artikel 9.1–9.2 i direktiv (EU) 2016/2284 inom sina respektive miljöövervakningsprogram. Rapportering till Europeiska kommissionen 12 § Naturvårdsverket ska till Europeiska kommissionen rapportera 1. ett av regeringen beslutat luftvårdsprogram, senast den 1 april vart fjärde år, 2. uppdateringar av gällande luftvårdsprogram, inom två månader från regeringens beslut, 3. utsläppsinventeringar, utsläppsprognoser och inventeringsrapporter i enlighet med artikel 10.2 i direktiv (EU) 2016/2284, 4. information om övervakningsplatsers läge och tillhörande indikatorer, som används för övervakning av luftföroreningseffekter enligt artikel 9 i direktiv (EU) 2016/2284, senast den 1 juli vart fjärde år, och 5. uppgifter som framkommer vid övervakning enligt 11 §, senast den 1 juli vart fjärde år. 13 § Havs- och vattenmyndigheten ska till Naturvårdsverket lämna de uppgifter som behövs för att följa kravet på rapportering enligt 12 § 4 och 5. Tillgängliggörande av information 14 § Naturvårdsverket ska på en publik webbplats tillgängliggöra 1. underlag inför inhämtande av synpunkter från allmänheten enligt 7 §, 2. beslutade luftvårdsprogram och eventuella beslut om uppdateringar av programmen, 3. utsläppsinventeringar och eventuella justeringar med stöd av flexibilitetsbestämmelserna, 4. utsläppsprognoser, 5. inventeringsrapporter, och 6. kompletterande rapporter och information som rapporterats till Europeiska kommissionen i enlighet med denna förordning. Övergångsbestämmelser 2018:740 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2003:65) om nationella utsläppstak för luftföroreningar. 3. Förslag enligt 3 § ska lämnas första gången senast den 1 februari 2019. 4. Rapportering enligt 12 § 1 ska göras första gången senast den 1 april 2019. 5. Rapportering enligt 12 § 4 ska göras första gången senast den 1 juli 2018. 6. Rapportering enligt 12 § 5 ska göras första gången senast den 1 juli 2019.