Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:34 · Visa register
Tillkännagivande (2018:34) om tröskelvärden vid offentlig upphandling
Departement: Finansdepartementet OU
Utfärdad: 2018-01-25
Ikraft: 2018-02-06
Författningen har upphävts genom: SFS 2020:8
Upphävd: 2020-01-21
Vid tillämpningen av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2365 av den 18 december 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden, 2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2364 av den 18 december 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden, 3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2366 av den 18 december 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden, 4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2017/2367 av den 18 december 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden, och 5. kommissionens meddelande (2017/C 438/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU och 2009/81/EG. Upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §: Om är och tröskelvärdet upphandlingen tröskelvärdet i kronor avser i euro 1. varu- och 144 000 euro 1 365 782 kronor tjänstekontrakt som tilldelas av centrala upphandlande myndigheter, 2. projekttävlingar som anordnas av sådana myndigheter, eller 3. varukontrakt som tilldelas av sådana myndigheter på försvarsområdet, om kontraktet avser de varor som förtecknas i tillkännagivandet (2016:1227) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 4. varu- och tjänste- 221 000 euro 2 096 097 kronor kontrakt som tilldelas av upphandlande myndigheter som inte är centrala upphandlande myndigheter, 5. projekttävlingar som anordnas av sådana myndigheter, eller 6. varukontrakt som tilldelas av centrala upphandlande myndigheter på försvarsområdet, om kontraktet avser varor som inte förtecknas i tillkännagivandet av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 7. byggentreprenad- 5 548 000 euro 52 620 561 kronor kontrakt 8. tjänstekontrakt 750 000 euro 7 113 450 kronor enligt bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 2 §: Om är och tröskelvärdet upphandlingen tröskelvärdet i kronor avser i euro tjänstekontrakt 221 000 euro 2 096 097 kronor byggentreprenadkontrakt 5 548 000 euro 52 620 561 kronor Upphandling enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §: Om är och tröskelvärdet upphandlingen tröskelvärdet i kronor avser i euro varu- och tjänstekontrakt samt 443 000 euro 4 201 678 kronor projekttävlingar byggentreprenadkontrakt 5 548 000 euro 52 620 561 kronor tjänstekontrakt enligt 1 000 000 euro 9 484 600 kronor bilaga 2 till lagen om upphandling inom försörjningssektorerna Upphandling enligt lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §: 5 548 000 euro 52 620 561 kronor Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 1: 443 000 euro 4 201 678 kronor Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 2: 5 548 000 euro 52 620 561 kronor