Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:32 · Visa register
Förordning (2018:32) om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2018-01-25
Ikraft: 2018-03-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet. Bidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § Med hot och hat i det offentliga samtalet avses i denna förordning hot, våld och andra kränkningar mot en enskild person eller en grupp som en reaktion mot att personen eller gruppen har använt sin yttrandefrihet genom att uttrycka sig i en samhällsfråga, bilda opinion eller på annat sätt kommentera samhället och samtiden, i medier, på internet, i sociala medier, i något annat forum som är allmänt tillgängligt eller annars där yttrandet får stor spridning. 3 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. Syfte 4 § Syftet med statsbidraget är att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet och att stärka utsatta opinionsbildare och andra som deltar i det offentliga samtalet. Bidragsform 5 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas i form av projektbidrag. Förutsättningar för statsbidrag 6 § Statsbidrag får lämnas till en ideell förening som 1. är självständig och demokratiskt uppbyggd, 2. bedriver verksamhet i Sverige utan vinstsyfte, och 3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering. Bidrag får även lämnas till en stiftelse som inte är statlig eller kommunal och som uppfyller kraven i första stycket 2 och 3. 7 § Statsbidrag får inte lämnas till en förening eller stiftelse som har skulder för svenska skatter eller avgifter till Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. 8 § Statsbidrag i form av projektbidrag får lämnas för att 1. förebygga och motverka hot och hat i det offentliga samtalet, 2. öka kunskapen om omfattning och konsekvenser av hot och hat i det offentliga samtalet, eller 3. stödja individer eller grupper som är opinionsbildare eller som på annat sätt deltar i det offentliga samtalet och som därför kan utsättas för hot, våld eller andra kränkningar. Ansökan 9 § En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och lämnas in till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Den sökande ska lämna de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan. Beslut och utbetalning 10 § I ett beslut om statsbidrag ska det anges för vilket projekt bidraget beviljas. Beslutet om bidrag får förenas med villkor som ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 12 § anges. 11 § Statsbidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, får det dock betalas ut vid två tillfällen. Redovisning 12 § Den som har beviljats statsbidrag enligt denna förordning ska vid den tidpunkt som angetts i beslutet lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen och hur de har använts till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Bidragsmottagaren ska också redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för. En revisor ska intyga att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig och att räkenskaperna är godkända. Revisorns intyg ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd. Den som har beviljats bidrag ska på begäran av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna det underlag som myndigheten behöver för att granska redovisningen. 13 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i sin årsredovisning redogöra för vilka som har fått statsbidrag enligt denna förordning, med vilka belopp och för vilka ändamål. Myndigheten ska senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om möjligt, ge en samlad bedömning av bidragets effekter i förhållande till syftet med bidraget. Återbetalning och återkrav 14 § Sedan ett statsbidrag har betalats ut är bidragsmottagaren återbetalningsskyldig, om 1. bidraget har lämnats på felaktiga grunder eller med för högt belopp, 2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för, 3. mottagaren inte har lämnat en redovisning som avses i 12 §, eller 4. villkor i beslutet om bidrag inte har följts. 15 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 14 §, ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Myndigheten får helt eller delvis avstå från att kräva tillbaka statsbidraget, om det finns särskilda skäl för det. Bemyndigande 16 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Överklagande 17 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.