Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1938 · Visa register
Förordning (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service
Departement: Finansdepartementet DOF
Utfärdad: 2018-11-22
Ikraft: 2019-01-01
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning kompletterar bestämmelserna i lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Förordningen syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. De uttryck som används i förordningen har samma innebörd som i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 2 § Lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service är inte tillämplig på digital service som utgörs av 1. filformat för dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, om sådant innehåll inte behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda offentliga aktörens uppgifter, 2. förinspelade tidsberoende medier som offentliggjorts före den 23 september 2020, 3. innehåll på webbplatser som endast är tillgängliga för slutna grupper och inte för allmänheten som sådan, som offentliggjorts före den 23 september 2019 fram till dess att sådana webbplatser genomgår en omfattande översyn, 4. endast sådant innehåll som varken är nödvändigt för att genomföra aktiva administrativa förfaranden eller uppdateras eller redigeras efter den 23 september 2019. Tekniska lösningar 3 § Myndigheten för digital förvaltning får meddela föreskrifter om det närmare innehållet i de tekniska lösningar som anges i artikel 1.1 i direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, i den ursprungliga lydelsen, och som ska omfattas av lagens tillämpningsområde. Tekniska krav 4 § Myndigheten för digital förvaltning får meddela föreskrifter om vilka tekniska krav som ska gälla för digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under aktörens kontroll. Tillgänglighetsredogörelse 5 § Myndigheten för digital förvaltning får meddela föreskrifter om tillgänglighetsredogörelsens utformning och innehåll. Tillsyn 6 § Myndigheten för digital förvaltning ska utöva den tillsyn som avses i 16 och 17 §§ lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Tillsynen ska genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, i den ursprungliga lydelsen, och kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1524 av den 11 oktober 2018 om fastställande av en övervakningsmetod och bestämmelser om medlemsstaternas rapportering i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Myndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för att utöva tillsynen. Myndigheten får meddela föreskrifter om hur övervakningen av att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller kraven i 10, 11, 13 och 15 §§ lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska genomföras.