Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1738 · Visa register
Förordning (2018:1738) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 2018-11-22
Ändring införd: t.o.m. 2020:1144
Ikraft: 2019-01-01
1 § I denna förordning finns kompletterande föreskrifter till lagen (2018:1697) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. Utlämnande av personuppgifter 2 § Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten får lämna uppgifter om juridiska personer till Skatteverket om uppgifterna behövs där för att brott ska kunna bekämpas. 3 § Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten får lämna personuppgifter som behandlas enligt 2 kap. 1 § lagen (2018:1697) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område till en utländsk myndighet, ett EU-organ eller en mellanfolklig organisation, om utlämnandet är förenligt med svenska intressen och uppgifterna behövs för att den utländska myndigheten eller organisationen ska kunna förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra brott. Villkor för direktåtkomst 4 § Åklagarmyndigheten respektive Ekobrottsmyndigheten får ställa villkor i fråga om behörighet och säkerhet för att myndigheten ska medge direktåtkomst enligt 3 kap. 5 § lagen (2018:1697) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. Direktåtkomst får inte medges innan den myndighet som beslutar om direktåtkomst har försäkrat sig om att den mottagande myndigheten uppfyller kraven på behörighet och säkerhet. Digital arkivering 5 § När uppgifter och handlingar arkiveras digitalt ska de avskiljas så att de inte kan behandlas för att utföra en uppgift som anges i 2 kap. 1 § lagen (2018:1697) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. Åtkomsten till arkiverade uppgifter och handlingar ska begränsas till särskilt angivna tjänstemän. Rätt att meddela föreskrifter 6 § Riksarkivet får, efter att ha gett Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om att personuppgifter som avses i 4 kap. 4 § lagen (2018:1697) om åklagar-väsendets behandling av personuppgifter inom brottsdalatalagens område får behandlas under längre tid för arkivändamål av allmänt intresse och vetenskapliga, statistiska eller historiska ändamål. 7 § Åklagarmyndigheten får, efter att ha gett Ekobrottsmyndigheten och Riksarkivet tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om digital arkivering. Åklagarmyndigheten får även, efter att ha gett Ekobrottsmyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2018:1697) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område och denna förordning. 8 § Innan Åklagarmyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av denna förordning, ska Integritetsskyddsmyndigheten ges tillfälle att yttra sig i frågor som berör särskilda risker för intrång i den personliga integriteten. Förordning (2020:1144).