Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1501 · Visa register
Förordning (2018:1501) om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 2018-07-05
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:1224
Ikraft: 2018-08-30
Författningen har upphävts genom: SFS 2022:225
Upphävd: 2022-05-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns bestämmelser om statligt stöd som Statens jordbruksverk får lämna till företag för produktion av biogas. I förordningen (2014:1528) om statligt stöd till produktion av biogas finns bestämmelser om stöd för produktion av biogas från stallgödsel. 2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 3 § Stöd enligt denna förordning ges som ett driftsstöd i enlighet med de villkor som föreskrivs i kap. 1 och artikel 43 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. 4 § Stöd enligt denna förordning får lämnas som bidrag i mån av tillgång på medel. Ord och uttryck 5 § Ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i förordning (EU) nr 651/2014. Förutsättningar för stöd 6 § Stöd får lämnas för produktion av sådan rågas som uppgraderas till biodrivmedel. 7 § Stöd får inte lämnas för produktion av rågas från avloppsslam eller rågas som produceras från en blandning av substrat där avloppsslam ingår. Stöd får inte heller ges till rågas som produceras från deponier. 8 § Stöd får lämnas med högst 40 öre per kilowattimme energi som den producerade rågasen innehåller. Stöd får dock inte lämnas med ett högre belopp per kilowattimme än för att kompensera för skillnaden mellan kostnaden för att producera energi från den berörda förnybara energikällan och marknadspriset på den berörda energiformen. Detta högsta belopp per kilowattimme gäller också det sammanlagda stödet om stöd lämnas enligt både denna förordning och förordningen (2014:1528) om statligt stöd till produktion av biogas. 9 § Stödet får lämnas i förskott för den beräknade mängd biogas som utifrån stödmottagarens uppgifter sannolikt kommer att produceras under perioden den 1 april 2021 till och med den 31 december 2021. Förordning (2020:1224). 10 § Eventuellt investeringsstöd som företaget i fråga har fått för anläggningen ska dras av från produktionskostnaderna när stödbeloppet beslutas. Ansökan om stöd 11 § En ansökan om stöd ska göras skriftligen senast den 15 mars 2021 till Jordbruksverket. Förordning (2020:1224). 12 § Ett företag som ansöker om stöd ska till Jordbruksverket lämna de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan. Beslut om stöd 13 § Jordbruksverket prövar frågor om stöd enligt denna förordning. I prövningen ingår en bedömning av storleken på den beräknade produktion som stöd beviljas för. 14 § I beslutet om stöd ska Jordbruksverket ange de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet. Hinder mot att betala ut stöd 15 § Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. 16 § Jordbruksverket får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att stöd har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp, 2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller 3. villkoren för stödet inte har följts. Återbetalning och återkrav 17 § Den producerade mängden biogas ska kontrolleras i efterhand. Om det vid denna kontroll visar sig att för mycket stöd betalats ut är stödmottagaren återbetalningsskyldig. 18 § Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är även återbetalningsskyldig om det finns grund för det enligt 16 § 1, 2 eller 3. 19 § Ränta enligt räntelagen (1975:635) ska betalas på det belopp som stödmottagaren är återbetalningsskyldig för. 20 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 17 eller 18 §, ska Jordbruksverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl. 21 § Jordbruksverket ska vid domstolar och andra myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagarna. Underlag och redovisning 22 § En stödmottagare är skyldig att lämna det underlag som Jordbruksverket behöver för kontroll av villkor enligt denna förordning och för beslutet om stöd. 23 § En stödmottagare är skyldig att på begäran av Jordbruksverket lämna det underlag som behövs för att Sverige ska kunna följa de skyldigheter som följer av förordning (EU) nr 651/2014 eller sådana uppgifter i övrigt som Jordbruksverket behöver för att kunna utvärdera stödet. 24 § Ett stöd som omfattar ett belopp motsvarande 500 000 euro eller mer får endast beviljas om den sökande samtycker till att uppgifter om stödet offentliggörs enligt förordning (EU) nr 651/2014. Offentliggörande, rapportering och registerföring 25 § Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Överklagande 26 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 15 och 16 §§ får dock inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2019:654 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2019. 2. Bestämmelserna om återbetalning och återkrav i 17-21 §§ och bestämmelsen om skyldighet att lämna underlag i 23 § gäller även stöd som betalats ut för produktion av biogas under perioden den 1 december 2019 till och med den 31 maj 2020 samt under perioden den 1 juli 2020 till och med den 31 december 2020. Förordning (2020:1224).