Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1500 · Visa register
Förordning (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2018-07-05
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:387
Ikraft: 2018-08-15 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Statens jordbruksverk, Livsmedelsverket, Sametinget och Tillväxtverket får enligt denna förordning lämna statligt stöd till företag för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin. Stöd får lämnas i mån av tillgång på medel. Förordning (2020:166). 2 § Stöd enligt denna förordning får lämnas som ekonomiskt bidrag. 3 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 4 § Ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i 1. kommissionens förordning (EU) 2022/2472 av den 14 december 2022 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 327, 21.12.2022, s. 1), och 2. kommissionens förordning (EU) 2022/2473 av den 14 december 2022 genom vilken vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 327, 21.12.2022, s. 82). Förordning (2023:387). 5 § Stöd som omfattas av förordning (EU) 2022/2472 eller förordning (EU) 2022/2473 får bara avse åtgärder som har påbörjats efter att ansökan om stöd har lämnats in. Förordning (2023:387). Stöd till behovsmotiverad forskning och utveckling 6 § Stöd får lämnas för studier och försöksverksamhet på djurområdet. Stödet får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I samt artiklarna 21 och 38 i förordning (EU) 2022/2472. Förordning (2023:387). 6 a § Stöd får lämnas för åtgärder inom forskning och utveckling som syftar till att tillgodose behovet av kunskapsspridning och kompetensförsörjning i livsmedelssektorn. Stödet får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 38 i förordning (EU) 2022/2472. Förordning (2023:387). 6 b § Stöd får lämnas för åtgärder som främjar studier inom kompetensutveckling och information på livsmedelsområdet. Stödet får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 21 i förordning (EU) 2022/2472. Förordning (2023:387). Stöd till ekologisk produktion, konsumtion och export 7 § Stöd får lämnas för åtgärder som syftar till att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Stödet får endast lämnas i enlighet med 1. de villkor som anges i kapitel I samt artiklarna 21, 22, 24 och 38 i förordning (EU) 2022/2472, 2. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, eller 3. kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn. Förordning (2023:387). Stöd till säljfrämjande och kunskapshöjande åtgärder för vildsvinskött 7 a § Stöd får lämnas för säljfrämjande och kunskapshöjande åtgärder för att öka konsumtionen av vildsvinskött. Stödet får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I samt artiklarna 21 och 24 i förordning (EU) 2022/2472. Förordning (2023:387). Stöd till åtgärder inom vattenbruket 8 § Stöd får lämnas för åtgärder för utveckling av svenskt vattenbruk. Stödet får endast lämnas i enlighet med 1. de villkor som anges i kapitel I samt artiklarna 33, 34, 37, 41-43, 48 och 51 i förordning (EU) 2022/2473, 2. förordning (EU) nr 1407/2013, eller 3. förordning (EU) nr 717/2014. Som villkor för stödet gäller att stödmottagaren följer den gemensamma fiskeripolitikens regler under den period som stöd beviljas för. Förordning (2023:387). Stöd till besöksnäring och måltidsupplevelser 9 § Stöd får lämnas för deltagande i forum för kunskapsutbyte, tävlingar och mässor. Stödet får endast lämnas i enlighet med 1. förordning (EU) nr 1407/2013, 2. förordning (EU) nr 717/2014, eller 3. kapitel I och artikel 24 i förordning (EU) 2022/2472. Förordning (2023:387). Stöd till exportgodkännande av anläggningar 10 § Stöd får lämnas för åtgärder som syftar till att underlätta processen för godkännande av livsmedelsanläggningar och anläggningar som framställer jordbruksprodukter för export till tredjeland. Stödet får endast lämnas i enlighet med 1. förordning (EU) nr 1407/2013, eller 2. förordning (EU) nr 717/2014. Stöd till samiska näringar 11 § Stöd får lämnas för åtgärder för diversifiering och nyetablering inom de samiska näringarna. Stödet får endast lämnas i enlighet med 1. förordning (EU) nr 1407/2013, 2. kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, eller 3. förordning (EU) nr 717/2014. Ansökan om stöd 12 § En ansökan om stöd ska vara skriftlig och lämnas in till den beslutande myndighet som anges i 15, 15 a, 16 eller 17 §. Förordning (2020:166). 13 § Ett företag som ansöker om stöd ska lämna de handlingar och uppgifter som den beslutande myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan. 14 § Om en ansökan avser stöd av mindre betydelse som omfattas av förordning (EU) nr 1407/2013, förordning (EU) nr 1408/2013 eller förordning (EU) nr 717/2014 ska den även innehålla en redogörelse för allt annat stöd 1. av mindre betydelse som företaget fått under det beskattningsår som ansökan lämnas och de två föregående beskattningsåren, och 2. som företaget tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan omfattar. Beslutande myndighet 15 § Jordbruksverket prövar frågor om stöd enligt 6 och 7-9 §§. Förordning (2020:1001). 15 a § Tillväxtverket prövar frågor om stöd enligt 6 a §. Förordning (2020:166). 15 b § Jordbruksverket och Tillväxtverket prövar, inom sina respektive ansvarsområden, frågor om stöd enligt 6 b §. Förordning (2020:1001). 16 § Jordbruksverket och Livsmedelsverket prövar, inom sina respektive ansvarsområden, frågor om stöd enligt 10 §. 17 § Sametinget prövar frågor om stöd enligt 11 §. Stödgivarens upplysningsskyldighet 18 § Om en ansökan avser stöd av mindre betydelse som omfattas av förordning (EU) nr 1407/2013, förordning (EU) nr 1408/2013 eller förordning (EU) nr 717/2014 ska den beslutande myndigheten lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 6.1 i dessa förordningar. Beslut om stöd 19 § I beslutet om stöd ska den beslutande myndigheten ange de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet. 20 § Stöd av mindre betydelse som omfattas av förordning (EU) nr 1407/2013, förordning (EU) nr 1408/2013 eller förordning (EU) nr 717/2014 får inte beviljas förrän den beslutande myndigheten har kontrollerat att det totala stödet av mindre betydelse inte överskrider de stödtak som anges i artikel 3.2 i dessa förordningar. 21 § Stöd enligt denna förordning får inte beviljas ett företag som befinner sig i svårigheter enligt definitionen i artikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. Förordning (2023:387). 22 § Om uppgifter om ett stöd som omfattas av förordning (EU) 2022/2472 eller förordning (EU) 2022/2473 ska offentliggöras enligt artikel 9 i respektive förordning, får ersättning endast beviljas om stödmottagaren samtycker till offentliggörandet. Förordning (2023:387). 23 § Har upphävts genom förordning (2023:387). Hinder mot att betala ut stöd 24 § Stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar att ett stöd är olagligt och oförenligt med den inre marknaden. 25 § Den beslutande myndigheten ska besluta att ett stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om 1. den som har ansökt om stödet genom att lämna oriktiga uppgifter har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp, 2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och stödmottagaren borde ha insett detta, eller 3. ett villkor för stödet inte har följts. Bevakning av statens rätt 26 § Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Sametinget och Tillväxtverket ska, inom sina respektive ansvarsområden, vid domstolar och andra myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagaren enligt denna förordning. Förordning (2020:166). Återbetalning och återkrav 27 § En stödmottagare är återbetalningsskyldig om 1. det finns grund för det enligt 25 § 1, 2 eller 3, eller 2. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för det ändamål som det har beviljats för. Om stödet omfattas av förordning (EU) 2022/2473 och det visar sig att stödmottagaren inte följer den gemensamma fiskeripolitikens regler under den period stödet beviljas för, ska stödet återbetalas i proportion till överträdelsens allvar. Ränta enligt räntelagen (1975:635) ska betalas på det belopp som stödmottagaren är återbetalningsskyldig för. Förordning (2023:387). 28 § Om stödmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 27 § ska den beslutande myndigheten besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl. Offentliggörande, rapportering och registerföring 29 § Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Underlag och redovisning 30 § En stödmottagare är skyldig att lämna de uppgifter som den beslutande myndigheten behöver för att kontrollera villkor enligt denna förordning och enligt beslutet om stöd, eller sådana uppgifter i övrigt som myndigheten behöver för att kunna utvärdera stödet. 31 § En stödmottagare är skyldig att på begäran av den beslutande myndigheten lämna det underlag som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra de skyldigheter som följer av förordning (EU) 2022/2472, förordning (EU) 2022/2473, förordning (EU) nr 1407/2013, förordning (EU) nr 1408/2013 och förordning (EU) nr 717/2014. Förordning (2023:387). Bemyndigande 32 § Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Sametinget och Tillväxtverket får, inom sina respektive ansvarsområden, meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Förordning (2020:166). Överklagande 33 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 24 och 25 §§ får dock inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2018:1500 1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2018. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2011:93) om stöd till insatser på livsmedelsområdet. 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före ikraftträdandet. 2023:387 1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2023. 2. För stöd som har beviljats före ikraftträdandet gäller 22- 23 §§ i den äldre lydelsen.