Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1486 · Visa register
Förordning (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning
Departement: Finansdepartementet DOF
Utfärdad: 2018-07-05
Ändring införd: t.o.m. SFS 2024:504
Ikraft: 2018-09-01 överg.best.
Uppgifter 1 § Myndigheten för digital förvaltning ska samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Med den offentliga förvaltningen avses i denna förordning kommuner, regioner och statliga myndigheter, med undantag för Regeringskansliet, Säkerhetspolisen, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan samt myndigheter som hör till Försvarsdepartementet. Myndigheten ska ansvara för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen enligt 3-5 §§. Förordning (2019:1131). 1 a § Myndigheten för digital förvaltning är beredskapsmyndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap. Förordning (2022:571). 1 b § Myndigheten är nationell samordnare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012. Förordning (2022:821). 1 c § /Träder i kraft I:2024-08-02/ Myndigheten är behörigt organ enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/868 av den 30 maj 2022 om europeisk dataförvaltning och om ändring i förordning (EU) 2018/1724 (dataförvaltningsakten) och har en samordnande roll i förhållande till andra behöriga organ. Förordning (2024:504). 2 § Myndigheten ska särskilt bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och samhället i övrigt. I detta ingår att årligen följa upp, analysera och beskriva den utvecklingen. Förordning (2021:977). 3 § /Upphör att gälla U:2025-01-01/ Myndigheten ska 1. ansvara för den offentliga förvaltningens tillgång till infrastruktur och tjänster för elektronisk identifiering och underskrift, 2. främja användningen av elektronisk identifiering och underskrift, och 3. ansvara för de svenska förbindelsepunkterna (noderna) för gränsöverskridande elektronisk identifiering i enlighet med Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (eIDAS-förordningen) samt rättsakter som har meddelats med stöd av förordningen. Förordning (2023:712). 3 § /Träder i kraft I:2025-01-01/ Myndigheten ska 1. ansvara för den offentliga förvaltningens tillgång till infrastruktur och tjänster för elektronisk identifiering och underskrift, 2. främja användningen av elektronisk identifiering och underskrift, 3. ansvara för de svenska förbindelsepunkterna (noderna) för gränsöverskridande elektronisk identifiering i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (e-IDAS-förordningen) samt rättsakter som har meddelats med stöd av förordningen, och 4. tillhandahålla en förvaltningsgemensam infrastruktur för säker digital kommunikation till verksamheter inom välfärdsområdet som helt eller delvis är offentligt finansierade. Ansvaret enligt första stycket 4 omfattar drift, förvaltning och utveckling av infrastrukturen. Förordning (2024:504). 4 § Myndigheten ska vidare 1. främja användningen av den myndighetsgemensamma infrastrukturen för digital post, 2. samordna frågor om gemensamma standarder, format, specifikationer och liknande krav för den offentliga förvaltningens elektroniska informationsutbyte, och 3. främja elektroniska inköpsprocesser inom den offentliga förvaltningen och ansvara för frågor om anslutning till den europeiska infrastrukturen för elektroniska inköp. Förordning (2023:712). 5 § Myndigheten ska ge stöd och lämna information till privata leverantörer avseende elektroniska fakturor. Myndigheten ska besluta om sådana förelägganden som avses i 7 § lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. 6 § /Upphör att gälla U:2024-08-02/ Myndigheten ska också 1. delta i och främja nationellt och internationellt standardiseringsarbete inom sitt verksamhetsområde, 2. främja öppen och datadriven innovation samt tillgängliggörande och vidareutnyttjande av öppna data från den offentliga förvaltningen, 3. främja att det vid förvaltningsgemensam utveckling av digitala tjänster tas hänsyn till användares behov, 4. främja att information och tjänster som tillhandahålls digitalt av den offentliga förvaltningen är tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga, 5. ge vägledning till den offentliga förvaltningen i frågor om digitala investeringar inom ramen för den förvaltningsgemensamma digitaliseringen, och 6. ge vägledning till den offentliga förvaltningen i juridiska frågor inom ramen för den förvaltningsgemensamma digitaliseringen. Förordning (2022:821). 6 § /Träder i kraft I:2024-08-02/ Myndigheten ska också 1. delta i och främja nationellt och internationellt standardiseringsarbete inom sitt verksamhetsområde, 2. främja öppen och datadriven innovation samt tillgängliggörande och vidareutnyttjande av data från den offentliga förvaltningen, 3. främja att det vid förvaltningsgemensam utveckling av digitala tjänster tas hänsyn till användares behov, 4. främja att information och tjänster som tillhandahålls digitalt av den offentliga förvaltningen är tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga, 5. ge vägledning till den offentliga förvaltningen i frågor om digitala investeringar inom ramen för den förvaltningsgemensamma digitaliseringen, och 6. ge vägledning till den offentliga förvaltningen i juridiska frågor inom ramen för den förvaltningsgemensamma digitaliseringen. Förordning (2024:504). 6 a § /Upphör att gälla U:2024-08-02/ Myndigheten ska digitalt publicera en sådan förteckning över data som har gjorts tillgängliga eller sökbara på internet som anges i 2 kap. 6 § lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data. Myndigheten får meddela närmare föreskrifter om innehållet i och utformningen av förteckningen och om den information som ska lämnas om data som görs tillgängliga eller sökbara i förteckningen. Myndigheten ska också digitalt publicera en sådan förteckning över de myndigheter som är skyldiga att ta ut en avgift vid tillgängliggörande av data som anges i 4 kap. 9 § lagen om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data. Förordning (2022:821). 6 a § /Träder i kraft I:2024-08-02/ Myndigheten ska digitalt publicera en sådan förteckning över data som har gjorts tillgängliga eller sökbara på internet som anges i 2 kap. 6 § lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data. Myndigheten får meddela närmare föreskrifter om innehållet i och utformningen av förteckningen och om den information som ska lämnas om data som görs tillgängliga eller sökbara i förteckningen. Myndigheten ska också digitalt publicera en sådan förteckning över de myndigheter som är skyldiga att ta ut en avgift vid tillgängliggörande av data som anges i 4 kap. 9 § lagen om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data. Myndigheten ska tillhandahålla en gemensam informationspunkt i enlighet med artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/868 av den 30 maj 2022 om europeisk dataförvaltning och om ändring av förordning (EU) 2018/1724 (dataförvaltningsakten). Förordning (2024:504). 7 § Myndigheten ska dessutom 1. uppfylla de samarbetsskyldigheter som gäller för Sverige som medlemsstat enligt artikel 12 i eIDAS-förordningen samt enligt rättsakter som har meddelats med stöd av den artikeln och vara gemensam kontaktpunkt för samarbetet, 2. företräda Sverige i övriga frågor som rör gränsöverskridande elektronisk identifiering enligt eIDAS- förordningen samt lämna stöd och information till myndigheter i sådana frågor, och 3. vara nationellt kontaktorgan för EU:s ramprogram för ett digitalt Europa 2021-2027, och i anslutning till det arbetet a) främja, analysera och årligen redovisa det svenska deltagandet, och b) samordna det nationella informations- och rådgivningsarbetet om programmet. Förordning (2021:977). 8 § Myndigheten ska bedriva arbetet med digitalisering av den offentliga förvaltningen på ett sätt som säkerställer skyddet av säkerhetskänslig verksamhet och informationssäkerhet i övrigt samt skyddet av den personliga integriteten. Tjänsteexport 9 § Myndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt förenlig med myndighetens uppgifter enligt denna instruktion. Samverkan 10 § Myndigheten ska, i syfte att främja utvecklingen inom sitt verksamhetsområde, samverka med den offentliga förvaltningen och enskilda samt stödja samverkan inom den offentliga förvaltningen. Ledning 11 § Myndigheten leds av en myndighetschef. Särskilda organ 12 § Vid myndigheten finns ett rådgivande organ. Det rådgivande organet ska bistå myndigheten med råd i strategiska frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Det rådgivande organet består av myndighetschefen, som är ordförande, och högst nio andra ledamöter. Förordning (2021:977). 13 § Har upphävts genom förordning (2021:977). Anställningar och uppdrag 14 § Generaldirektören är myndighetschef. 15 § Ledamöterna i det rådgivande organet utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (2021:977). Personalansvarsnämnd 16 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av en viss förordning 17 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Avgifter 18 § Myndigheten får ta ut avgifter för utbildningsverksamhet. Förordning (2023:712). 19 § Myndigheten ska ta ut avgifter för tjänsteexport. 20 § Myndigheten får besluta om storleken på avgifterna enligt 18 och 19 §§ samt disponera intäkterna i verksamheten. Rätt att meddela föreskrifter 21 § Myndigheten får meddela föreskrifter om sådana strukturerade elektroniska format och övriga former för elektroniskt översändande av fakturor som avses i 6 § lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. Övergångsbestämmelser 2018:1486 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019 i fråga om 5 och 21 §§ och i övrigt den 1 september 2018. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden.