Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1404 · Visa register
Förordning (2018:1404) om statsbidrag till arbetsmarknadens parter för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad: 2018-06-28
Ikraft: 2018-08-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen och innehåller bestämmelser om statsbidrag till arbetsmarknadens parter. Syftet med statsbidraget är att främja att arbetsmarknadens parter deltar i att utveckla metoder för myndighetsgemensamma kontroller för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. 2 § Statsbidrag får lämnas för längst ett år i taget och i den utsträckning det finns tillgång på medel. 3 § Arbetsmiljöverket prövar frågor om och betalar ut statsbidrag enligt förordningen. Förutsättningar för statsbidrag 4 § Statsbidrag får lämnas till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. 5 § Arbetsmiljöverket ska säkerställa att statsbidrag inte lämnas till ekonomisk verksamhet på det sätt som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Statsbidrag får inte beviljas för kostnader för vilka offentliga medel redan har lämnats. 6 § Statsbidrag får lämnas efter ansökan för insatser som är inriktade på att främja kunskapsutbyte och samverkan mellan arbetsmarknadens parter och sådana myndigheter som gemensamt med andra myndigheter gör kontroller för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Fördelning av statsbidrag 7 § När statsbidrag fördelas ska följande prioriteras: 1. sådana ansökningar som kommer in gemensamt från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, 2. ansökningar för insatser som möjliggör långsiktiga resultat, och 3. ansökningar som har ett regionalt perspektiv. 8 § Arbetsmiljöverket prövar inkomna ansökningar utifrån prioriteringarna i 7 § och utifrån vilka insatser som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte med statsbidraget som anges i 1 § andra stycket. 9 § Arbetsmiljöverket får besluta att bevilja statsbidrag med ett lägre belopp än det som ansökan avser, om det finns skäl för det. Ansökan om statsbidrag 10 § En ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till Arbetsmiljöverket senast det datum som myndigheten bestämmer. 11 § En ansökan om statsbidrag ska innehålla 1. en uppgift om vem eller vilka som är sökande, 2. en beskrivning av planerade insatser, hur sökanden kommer att bidra i genomförandet av dessa, tidsplan, målgruppen och i förekommande fall hur samarbetet med Arbetsmiljöverket och andra berörda aktörer och myndigheter ska utformas, och 3. en kostnadsberäkning. Beslut och utbetalning 12 § Statsbidraget betalas ut vid ett tillfälle i samband med beslutet om bidrag. I beslutet ska det anges vilka insatser som statsbidraget beviljas för och sista dag för redovisning enligt 13 §. Redovisning 13 § En organisation som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska senast vid den tidpunkt som har angetts i beslutet lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Arbetsmiljöverket. Mottagaren av statsbidraget ska även redovisa vilka insatser som har genomförts, vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för. Återbetalning och återkrav 14 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om 1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp, 2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för den verksamhet som det har beviljats för, 3. mottagaren inte har lämnat en sådan redovisning som avses i 13 §, eller 4. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag. 15 § Arbetsmiljöverket ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om en mottagare är återbetalningsskyldig enligt 14 §. Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Arbetsmiljöverket får besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning eller ränta, om det finns särskilda skäl för det. Bemyndigande 16 § Arbetsmiljöverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Överklagande 17 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.