Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1392 · Visa register
Lag (2018:1392) om upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa
Departement: Finansdepartementet B
Utfärdad: 2018-06-28
Ikraft: 2018-08-01 överg.best.
1 § Sparbankernas säkerhetskassa ska upplösas senast vid utgången av 2018. Upplösningen ska ske genom likvidation. Styrelsen beslutar om och handlägger likvidationen. 2 § Vid likvidationen ska kassans tillgångar på lämpligt sätt omvandlas till pengar, i den utsträckning det behövs för likvidationen, och användas för att betala kassans skulder. När skulderna har betalats, ska kassans återstående tillgångar fördelas mellan sparbankerna efter förhållandet mellan de bidrag som varje sparbank sammanlagt har betalat in till kassan. 3 § I årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 ska styrelsen lämna en förvaltningsberättelse som avser likvidationen i dess helhet. Övergångsbestämmelser 2018:1392 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018. 2. Genom lagen upphävs a) lagen (1934:300) om sparbankernas säkerhetskassa, och b) kungörelsen (1934:515) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 15 juni 1934 (nr 300) om sparbankernas säkerhetskassa. 3. De upphävda författningarna gäller dock fortfarande för räkenskapsår som börjar före utgången av 2018.