Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1211 · Visa register
Förordning (2018:1211) om meddelanden till icke-professionella investerare enligt EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2018-06-20
Ikraft: 2018-08-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:2016
Upphävd: 2019-01-02
1 § Finansinspektionen får besluta sådana meddelanden till icke-professionella investerare som avses i artikel 24.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter). Ett beslut om meddelande enligt första stycket ska riktas direkt till den berörda icke-professionella investeraren och ha det innehåll som anges i artikel 24.4 i EU-förordningen. 2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.