Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:564 · Visa register
Förordning (2017:564) om statliga museers förfoganden över museiföremål
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2017-06-08
Ikraft: 2017-08-01
1 § I denna förordning finns bestämmelser om gåva och destruktion av museiföremål i de statliga museernas samlingar. Bestämmelserna syftar till att främja en aktiv förvaltning av de statliga museernas samlingar. Förordningen är meddelad med stöd av 10 § museilagen (2017:563). 2 § I förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom finns bestämmelser för myndigheter under regeringen om försäljning och byte av statens lösa egendom. 3 § Med museiföremål avses i denna förordning sådan lös egendom som ingår i de statliga museernas samlingar. Övriga uttryck har samma betydelse som i museilagen (2017:563). 4 § De statliga museerna ska vid tillämpningen av denna förordning beakta egendomens kulturhistoriska och vetenskapliga värde ur ett långsiktigt perspektiv. Även samlingarnas sammansättning och användarnas behov ska beaktas. 5 § De statliga museerna får genom gåva överlåta museiföremål till andra museer i det allmänna museiväsendet. 6 § De statliga museerna får genom gåva överlåta museiföremål som har ett begränsat kulturhistoriskt och vetenskapligt värde till 1. annan offentlig verksamhet, 2. museer utanför det allmänna museiväsendet, och 3. ideell kulturarvsverksamhet. Om museiföremålet inte bedöms kunna överlåtas enligt första stycket, får det destrueras.