Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:214 · Visa register
Förordning (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2017-03-16
Ändring införd: t.o.m. 2020:572
Ikraft: 2017-04-13
Förordningens tillämpningsområde 1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. Förordningen är meddelad med stöd av – 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 3 § – 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Termer och uttryck 2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. Föreskrifter 3 § Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. Godkännanden och anmälningar 4 § Frågor om lagerhållare, registrerade mottagare och registrerade EU-handlare prövas av Skatteverket. Beslut om godkännande av lagerhållare, registrerade mottagare och registrerade EU-handlare meddelas efter särskild ansökan. Förordning (2020:572). 5 § Lagerhållare, registrerade mottagare och registrerade EU- handlare ska anmäla till Skatteverket om 1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena, 2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller 3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som a) har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande, eller b) efter godkännandet har anmälts till Skatteverket. Förordning (2020:572). Former för ansökan 6 § En sådan ansökan som avses i 4 § ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket.