Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:153 · Visa register
Förordning (2017:153) med instruktion för Bokföringsnämnden
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2017-02-23
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:566
Ikraft: 2017-04-01
Uppgifter 1 § Bokföringsnämnden är statens expertorgan på redovisningsområdet. 2 § Bokföringsnämnden ska utveckla och främja god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. 3 § Bokföringsnämnden ska utarbeta allmänna råd inom sitt ansvarsområde. 4 § Bokföringsnämnden ska verka för att regelverket på redovisningsområdet är enkelt och anpassat för dem som upprättar och använder redovisningen. 5 § Bokföringsnämnden ska följa utvecklingen inom redovisningsområdet och särskilt beakta nya nationella och internationella förhållanden som har eller kan få betydelse för utvecklingen av god redovisningssed. Ledning 6 § Myndigheten leds av en nämnd. 7 § Nämnden ska bestå av högst elva ledamöter. Organisation 8 § Vid nämnden ska det finnas ett kansli. 9 § Finansinspektionen upplåter lokaler samt utför administrativa uppgifter åt Bokföringsnämnden enligt överenskommelse mellan myndigheterna. Tillämpligheten av vissa förordningar 10 § Bokföringsnämnden ska inte tillämpa 2 och 3 kap. kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Förordning (2022:566). 11 § Bokföringsnämnden ska inte tillämpa 27 § myndighetsförordningen (2007:515).