Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1272 · Visa register
Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2017-12-07
Övrigt: Bilagorna är inte med här.
Ikraft: 2018-03-01
Sveriges sjöterritorium 1 § Sveriges sjöterritorium omfattar inre vatten och territorialhavet. Det avgränsas mot andra staters sjöterritorier i enlighet med överenskommelser om riksgränsen. Sjöterritoriets gräns i havet framgår av bilaga 1. 2 § Inre vatten omfattar vattenområden på land och i havet innanför riksgränsen och de baslinjer som följer av 4 §. 3 § Territorialhavet sträcker sig tolv nautiska mil räknat från de baslinjer som anges i 4 § med de begränsningar som följer av överenskommelser om riksgränsen och andra överenskommelser med Danmark, Finland och Norge. 4 § Baslinjerna utgörs av normala eller räta baslinjer i enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention 1982 och vad som i övrigt följer av folkrätten och dras vid en lågvattenlinje utmed kusten på nivån –0,5 meter uttryckt i höjdsystemet RH 2000. Baslinjernas sträckning framgår av bilaga 2. Sveriges maritima zoner 5 § Sveriges maritima zoner utgörs av kontinentalsockel, ekonomisk zon och angränsande zon. De avgränsas enligt vad som överenskommits med andra stater. 6 § Bestämmelser om kontinentalsockeln finns i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. Den yttre avgränsningslinjen för kontinentalsockeln framgår av bilaga 3. 7 § Bestämmelser om den ekonomiska zonen finns i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon. De yttre avgränsningslinjerna för zonen framgår av bilaga 4. 8 § Bestämmelser om den angränsande zonen finns i lagen (2017:1273) om Sveriges angränsande zon. De yttre avgränsningslinjerna för zonen framgår av bilaga 5. Särskilda avgränsningslinjer 9 § Särskilda avgränsningslinjer en nautisk mil räknat från baslinjerna framgår av bilaga 6. Informationsskyldighet 10 § Sjöterritoriets gräns, de räta baslinjerna och den ekonomiska zonens yttre avgränsningslinjer ska utmärkas i sjökort som är tillgängliga för allmänheten. I lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation finns bestämmelser om tillgängliggörande av geografisk miljöinformation och informationshanteringstjänster. Bilaga 1 /Bilagan är inte med här./ Bilaga 2 /Bilagan är inte med här./ Bilaga 3 /Bilagan är inte med här./ Bilaga 4 /Bilagan är inte med här./ Bilaga 5 /Bilagan är inte med här./ Bilaga 6 /Bilagan är inte med här./