Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1040 · Visa register
Förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad: 2017-11-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:1266
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för att finansiera 1. åtgärder och verksamhet enligt elberedskapslagen (1997:288) (elberedskapsavgift), 2. verksamhet vid nätmyndigheten som avser uppgifter enligt 5 kap. ellagen (1997:857) och tillsyn enligt 12 kap. 1 § samma lag över att nätkoncessionshavare följer sina skyldigheter (nätövervakningsavgift), och 3. verksamhet vid Elsäkerhetsverket enligt elsäkerhetslagen (2016:732) och lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet (elsäkerhetsavgift). Förordning (2021:758). 2 § Förordningen är meddelad med stöd av - 15 § elberedskapslagen (1997:288) i fråga om 6, 7 och 10 §§, - 12 kap. 6 § ellagen (1997:857) i fråga om 6, 8 och 10 §§, - 47 § elsäkerhetslagen (2016:732) i fråga om 6, 9 och 10 §§, - 1 a § lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet i fråga om 6, 9 och 10 §§, - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 13 §, och - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2021:758). Ordförklaringar 3 § I denna förordning avses med lågspänning: nominell spänning upp till och med 1 000 volt växelspänning eller upp till och med 1 500 volt likspänning, och högspänning: nominell spänning som är högre än lågspänning. 4 § Med uttagspunkt avses i denna förordning den punkt där en elanvändare, enligt avtal med nätkoncessionshavare, tar ut el för förbrukning. 5 § Med nätinnehavare avses i denna förordning den som har en nätkoncession för linje eller nätkoncession för område enligt ellagen (1997:857). Nätinnehavares avgiftsskyldighet 6 § En nätinnehavare ska betala elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift enligt denna förordning. Avgifternas storlek 7 § Elberedskapsavgiften är 2 129 kronor per kalenderår för varje uttagspunkt för högspänning och 39 kronor 20 öre per kalenderår för varje uttagspunkt för lågspänning. Förordning (2019:566). 8 § Nätövervakningsavgiften är 870 kronor per kalenderår för varje uttagspunkt för högspänning och 4 kronor 35 öre per kalenderår för varje uttagspunkt för lågspänning. Förordning (2019:1285). 9 § Elsäkerhetsavgiften är 905 kronor per kalenderår för varje uttagspunkt för högspänning och 11 kronor 10 öre per kalenderår för varje uttagspunkt för lågspänning. Förordning (2021:1266). Avgifternas betalning 10 § Avgifterna ska efter debitering betalas till Elsäkerhetsverket senast den 1 oktober det kalenderår som avgiften avser. Rapportering 11 § Energimarknadsinspektionen ska senast den 15 maj varje år lämna uppgifter till Elsäkerhetsverket om det antal uttagspunkter för högspänning respektive lågspänning som under föregående år var anslutna till en anläggning som drivs med stöd av en nätkoncession för linje eller nätkoncession för område enligt ellagen (1997:857). Indrivning 12 § Om en avgift enligt 7, 8 eller 9 § inte har betalats efter betalningsuppmaning, ska Elsäkerhetsverket överlämna avgifterna för indrivning. Bemyndigande 13 § Elsäkerhetsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Överklagande 14 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. I 17 § elberedskapslagen (1977:288) finns bestämmelser om överklagande av beslut om att ta ut elberedskapsavgift. Övergångsbestämmelser 2017:1040 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet. 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana avgifter som avser tid före ikraftträdandet. 2019:566 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2019. 2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas från och med avgiftsuttaget för 2019.